จำนวนผู้ชม : 1333 คน


บทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Google Site

วิชาคอมพิวเตอร์ 6  ( ง 16101 )  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2562

จัดทำโดย  นายชาญณรงค์  ตันกูล  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

ถ้านักเรียนเรียนพร้อมแล้วเราไปศึกษากันเลยครับ