จำนวนผู้ชม : 345 คน
เทคโนโลยี (อังกฤษTechnology) มีที่มาจากภาษากรีกโบราณ คำว่า กรีกτέχνη แปลว่า "ทักษะ หรือการใช้ฝีมือ" และ กรีกλογία แปลว่า วิทยาการ)

หมายถึง บรรดาเทคนิควิธี, ทักษะ, วิธีการ หรือ กรรมวิธี ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ หรือเพื่อนำไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

เทคโนโลยีอาจเป็นได้ทั้งความรู้ด้านเทคนิควิธี วิธีการทำงาน หรือวิธีการทำหรือประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ และยังรวมถึงการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือหรือเครื่องจักรของ

บุคคลทั่ว ๆ ไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเข้าใจถึงหลักการทำงานของมันอีกด้วย


เทคโนโลยีไม่ใช่เทคโนโลยี    ประโยชน์ของเทคโนโลยี
   • 1.  ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์
   • 2.  เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์
   3.  อำนวยความสะดวกสบาย

   4.  ประหยัดเวลา

   5.  ทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   6.  โลกมีความทันสมัยล้ำหน้า
         เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง รู้จักกับเทคโนโลยี