จำนวนผู้ชม : 333 คน


ระบบเศรษฐกิจ

       ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง หน่วยเศรษฐกิจที่รวมตัวกันทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้รูปแบบการปกครอง  จารีตประเพณี  สังคม  และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ  เพื่อกำหนดว่าจะผลิตอะไร  จำนวนมากน้อยเท่าใด  ใช้วิธีการผลิตอย่างไร  และผลิตเพื่อขายให้ใคร

          ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สำคัญ  มี  3  รูปแบบ  คือ

1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม
2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หมายถึง 
ระบบเศรษฐกิจที่เอกชนสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆ  มีเสรีภาพในการเลือกที่จะประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ไม่ว่าในเรื่องการกำหนดนโยบายในการผลิต  ว่าผลิตอะไร  ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร  ระบบนี้จะมีการแข่งขันระหว่างเอกชนอย่างเสรี  หน่วยงานของรัฐจะเข้าไปเกี่ยวข้องน้อยที่สุด เป้าหมายสูงสุดของผู้ผลิตในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมคือผลกำไรสูงสุด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าประเทศใดมีระบบเศรษฐกิจแบบใดดูได้จากบทบาทของเอกชนและภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
ลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้แก่
1. เอกชนมีสิทธิเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
2. เอกชนเป็นผู้ดำเนินการผลิต
3. ระบบเศรษฐกิจจะมีการผ่านกลไกตลาด
4. เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันโดยเสรี
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม หมายถึง ระบบที่มีการวางแผนมาจากรัฐบาลกลาง รัฐมีอำนาจทางเศรษฐกิจทุกเรื่อง เอกชนไม่มีสิทธิ์ในปัจจัยการผลิต
รัฐบาลเข้าไปเป็นผู้ดำเนินการผลิตโดยเน้นในด้านสวัสดิการของประชาชนในประเทศเป็นหลัก  รัฐบาลเป็นผู้กำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและกิจการขนาดใหญ่ที่สำคัญ เช่น  กิจการสาธารณูปโภคเอกชนไม่มีเสรีภาพในการตัดสินใจเพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ยังมีกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินส่วนตัว  และดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดเล็ก  ประชาชนทั่วไปยังมีเสรีภาพอยู่บ้างรัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทุกชนิด   โดยรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการในการตัดสินใจทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยรัฐบาลจะกำหนดว่า  จะให้ประชาชนในประเทศผลิตสินค้าและบริการอะไร  ผลิตอย่างไร  และเพื่อส่งให้ใครบริโภค  ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการถือครองทรัพย์สิน  ไม่มีเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพ  หรือการเลือกซื้อสินค้าและบริการมาบริโภค
ลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมได้แก่
1. รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมด
2. รัฐเป็นผู้กำหนดแต่เงินเดือนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกขั้นตอน
3. ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของบุคคล
4. ไม่มีกลไกราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม หมายถึง ร
ะบบเศรษฐกิจที่นำลักษณะสำคัญของระบบทุนนิยมและสังคมนิยมมารวมไว้ด้วยกัน  กล่าวคือ  มีทั้งส่วนที่ปล่อยให้เอกชนตัดสินใจดำเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจเอง  และส่วนที่รัฐบาลเข้าไปควบคุมและวางแผนทางเศรษฐกิจ
ลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบผสมได้แก่
1. เอกชนมีสิทธิในปัจจัยการผลิตอย่างเสรี
2. รัฐจะเข้ามาดำเนินกิจกรรมเฉพาะที่จำเป็นต่อส่วนรวม
3. รัฐทำหน้าที่คุ้มครองความยุติธรรม
4. การผลิตขึ้นอยู่กับกลไกราคา


ประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลาง

ศึกษาเพิ่มเติมค่ะ**

https://youtu.be/5A5SfSRrojg


**แบบทดสอบหลังเรียน **