จำนวนผู้ชม : 325 คน


         เมื่อพิจารณาถึงสภาพที่ตั้งและวัฒนธรรมแล้วทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยใช้แม่น้ำ     ริโอแกรนด์ ก้นัเขตแดนทางตอนเหนือของแม่นา ้เรียกว่า “แองโกลอเมริกา” ทาง ตอนใต้แม่นา ้เรียกว่า        “ ลาตินอเมริกา”   

         1. แองโกลอเมริกา   หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งเป็นดินแดนที่รับวัฒนธรรม      จากยุโรป เหนือ ประชากรส่วนใหญ่สบืเช้ือสายมาจากชาวองักฤษ 

         2. ลาตินอเมริกา    หมายถึง  ดินแดนของประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำรีโอแกรนด์ลงมา ประเทศในกลุ่มน้ีประกอบด้วย อเมริกากลาง ได้แก่ ประเทศเมก็ซิโก เบลีซ คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์     กวัเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากวั และปานามา และหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน ได้แก่ ประเทศบาฮามาสบาร์เบโดส คิวบา สาธารณรัฐโดมินิกนั เกรเนดา เฮติ จาเมกา แอนติ กาและบาร์บูดา โดมินิกาเซนต์คิตส      แ์ละเนวิส เซนต์ลูเซีย และเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ มักจะถูกเรียกรวม ๆ กนัว่า "หมู่เกาะเวสต์อนิดีส  1. **แบบทดสอบหลังเรียน  คลิกที่นี่**<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDViAFP4fLHMFJ7OrmGlvSshcy7obzb-FvoEOv1V0FyUdsEw/viewform?embedded=true" width="640" height="2407" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">กำลังโหลด…</iframe>