จำนวนผู้ชม : 277 คน


                                                การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน 

การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน

การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินอาจทำได้โดยนำตัวส่วนไปคูณจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษ  ตัวส่วนคงเดิม

 ตัวอย่าง              

วิธีทำ             

                          

                           

                                                         

ที่มา http://thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/orathai_s/math-6/sec02p2.html