จำนวนผู้ชม : 358 คน


คำบุพบท

เป็นคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยคเพื่อบอกความหมายต่างๆ โดยอยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนาม แบ่งได้ดังนี้
 ๑.คำบุพบทบอกเวลา เช่น เมื่อ ตั้งแต่ จนกระทั่ง
๒. คำบุพบทบอกตำแหน่ง ที่ตั้ง สถานที่ เช่น บน ใน ใกล้ ใต้ ที่ ข้าง 
๓. คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ เช่น ของ แห่ง
๔. คำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์ เช่น กับ แก่ แต่ ต่อ เพื่อ สำหรับ โดย

1.นายจ้างให้ของขวัญ.........ลูกจ้าง ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

ก. แต่

ข. แก่

ค. เพื่อ

ง. ต่อ

2.ข้อใดมีคำบุพบท

ก.คุณยายรับประทานแตงโมกับข้าว

ข. คุณลุงเลี้ยงแมวสีสวาท

ค. กาตัวหนึ่งเกาะกิ่งไม้

ง. ปู่ย่าตายายเป็นคนอีสาน

3.ข้อใดใช้คำบุพบทได้เหมาะสมที่สุด

ก. คนยุโรปกินอาหารโดยส้อม

ข. ฉันตื่นเมื่อเช้าทุกวัน

ค.จงทำให้สำเร็จโดยเร็ว

ง. คุณมาไม่ตามเวลาอีกแล้ว

4.ที่ ในข้อใดเป็นคำบุพบท

ก. ที่ตรงนี้ราคาแพง

ข. เราจะมีที่ของเราเองแล้ว

ค. คนยากจนมักถูกไล่ที่

ง.ฉันยืนที่ป้ายรถเมล์เป็นเวลานาน

5.ที่ ในข้อใดไม่ใช่คำบุพบท

ก. ฉันพักที่บ้านคุณป่า

ข.ร้านอาหารที่สะอาดมักขายดี

ค. เรานัดกันที่โรงภาพยนตร์

ง. คุณแม่ทำงานที่เชียงใหม่

6.คำว่า ใต้ ในข้อใดเป็นคำบุพบท

ก. เพื่อนฉันเป็นคนใต้

ข. พายุพัดมาจากทางใต้

ค. ใครจะไปใต้บ้าง

ง.มีรังมดอยู่ใต้เตียง

7.ราษฎรยื่นคำฟ้อง.........นายอำเภอ ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

ก. แด่

ข. แก่

ค. ต่อ

ง. สำหรับ

8.ฉันเห็น.......ตาทีเดียว ว่าเขาชกกัน ควรเติมคำใด ลงในช่องว่าง

ก.กับ

ข.ด้วย

ค.โดย

ง.แต่

9.คุณพ่อเดินทาง..........รถยนต์ ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

ก. ด้วย

ข.แต่

ค. โดย

ง. เฉพาะ

10.เราถวายปัจจัย.......พระสงฆ์ ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง

ก. แก่

ข.แต่

ค.สำหรับ

ง.เพื่อ