จำนวนผู้ชม : 314 คน


จำนวนสองจำนวนอาจมีค่าเท่ากันมากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และการเรียงลำดับจำนวนหลาย ๆ จำนวน ทำได้โดยการเปรียบเทียบจำนวนที่ละคู่แล้วเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยความสัมพันธ์ของจำนวนในแบบรูปใช้เป็นแนวทางในการหาจำนวนอื่น ๆ ได้   

 เครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบ

≠            อ่านว่า   ไม่เท่ากับ             แสดงการไม่เท่ากัน

=            อ่านว่า   เท่ากับ                แสดงการเท่ากัน

>            อ่านว่า   มากกว่า              แสดงการมากกว่ากัน

>            อ่านว่า   น้อยกว่า              แสดงการน้อยกว่ากัน

จุดประสงค์

1.เปรียบเทียบเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1000

2.ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและนำเสนอได้ถูกต้อง

3.ใช้วิธีที่หลากหลายแก้ปัญหา


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนไม่ไเกิน 1000