จำนวนผู้ชม : 316 คน


                                        การเปรียบเทียบเศษส่วน

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัีวส่วนเท่ากัน    ให้นำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลย

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  
     ใช้วิธีทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่าักัน  แล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกัน
     หรือ  อาจใช้วิธีการคูณไขว้ระหว่างตัวเศษและตัวส่วน   แล้วนำผลคูณที่ได้มาเปรียบเทียบกัน

การทำส่วนใ้ห้เท่ากัน
จงพิจารณาการเปรียบเทียบ   และ 
ทำตัวส่วนของ  และ ให้เท่ากัน  จะได้

                     และ 

เปรียบเทียบเฉพาะตัวเศษ  จะได้  

ดังนั้น        

การคูณไขว้
เมื่อพิจารณาการคูณไขว้          
จะได้ 3 x 5 และ 2 x 4
เนื่องจาก 3 x 5   >  2 x 4

img1.gifดังนั้น     เนื้อหาการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

https://sites.google.com/site/suparukmath/sesswn/kar-kheiyn-canwn-khla-ni-rup-ses-kein-1