จำนวนผู้ชม : 343 คน


การอ่านเขียนจำนวนนับไม่เกิน1,000

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. จำนวนที่มากกว่า 100 แต่ไม่เกิน 1,000 เป็นจำนวนสามหลัก สามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือ

2. 1,000 เป็นจำนวนสี่หลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่าสามหลัก นิยมเขียนเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นเพื่อให้สะดวกต่อการอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสง


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง หน่วยที่1จำนวนนับไม่เกิน1,000