จำนวนผู้ชม : 355 คน   

ประโยค คื การนำคำชนิดต่าง ๆ มาเรียงกันให้มีใจความสมบูรณ์

        ๓.๑ ส่วนประกอบของประโยค

ประโยคจะประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ภาคประธาน เป็นส่วนที่แสดงผู้กระทำ และภาคแสดง เป็นส่วนที่แสดงกิริยาหรืออาการของประธาน
         ๓.๒ ประโยค ๒ ส่วน

ประโยค ๒ ส่วน คือ ประโยคที่ประกอบด้วยประธานและกริยา ไม่ต้องมีคำอื่นมาขยาย
         ๓.๓ ประโยค ๓ ส่วน

ประโยค ๓ ส่วน คือ ประโยคที่ต้องนำกรรมมาขยายว่าประธานกระทำต่อสิ่งใด


ตัวอย่างประโยค


                                            

                                  
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ประโยค