จำนวนผู้ชม : 309 คน


                                                             การหารเศษส่วน

                                                              

การหารจำนวนใดๆ  ด้วยเศษส่วน  ด้วยเศษส่วน  อาจคิดได้จากการนำจำนวนนั้นคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร

           ตัวอย่างส่วนกลับ   เช่น    เป็นส่วนกลัีบของ 

                                             เป็นส่วนกลับของ 5 หรือ 


ตัวอย่างที่ 1      

วิธีทำ           นำตัวประกอบร่วมของ 4 และ 8 คือ 4 มาหาร 4 และ 8
                                             นำตัวประกอบร่วมของ 11 และ 33 คือ 11 มาหาร 11และ 33

                          

                          =   6

     ตอบ    ๖

 

 


ตัวอย่างที่ 2      

วิธีทำ                 นำตัวประกอบร่วมของ 2 และ 4 คือ 2 มาหาร 2 และ 4

                     

                     =   

     ตอบ