จำนวนผู้ชม : 306 คน


ภาพปะติดจากเศษวัสดุ

การสร้างภาพปะติดด้วยเศษวัสดุธรรมชาติ

     เศษวัสดุธรรมชาติที่จะนำมาใช้สร้างภาพปะติดนั้น จะต้องมีขนาดเล็กสามารถยึดติดกาวได้ และไม่เป็นอันตรายต่อการนำมาใช้ เช่น เศษเปลือกไม้ เมล็ดข้าวสาร เศษใบไม้ เป็นต้น

        

     การสร้างภาพปะติดด้วยเศษวัสดุธรรมชาติ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

     1. เลือกเศษวัสดุธรรมชาติที่ต้องการมาทดลองวางบนกระดาษวาดเขียนแล้วออกแบบให้เป็นภาพที่ต้องการ โดยอาจใช้ดินสอร่างเค้าโครงภาพก่อนก็ได้
     2. นำเศษวัสดุที่ต้องการมาทากาว แล้วปะติดบนกระดาษวาดเขียนตามที่ได้ออกแบบไว้
     3. ตกแต่งภาพให้สวยงาม
 
    หลักการเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดเศษวัสดุจากธรรมชาติ

     กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดเศษวัสดุจากธรรมชาติในหัวข้อเรื่อง วิถีไทย” เป็นการฝึกปฏิบัติกิจกรรมศิลปะที่สร้างสรรค์จากการปะติดเศษวัสดุธรรมชาติที่หลากหลายรูปแบบให้มารวมอยู่ในที่เดียวกัน เกิดเป็นงานศิลปะรูปแบบใหม่ที่แปลกแตกต่างจากการเห็นงานศิลปะในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่ผลงานนั้นๆ จากการนำเศษวัสดุที่ไม่มีประโยชน์มาทำให้มีคุณค่าสวยงาม และมีประโยชน์มากขึ้น หากนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
      การเลือกเศษวัสดุสำหรับการนำมาสร้างสรรค์ผลงาน

        1.) ไม่มีพิษ ที่ก่อให้เกิดความละคายเคือง เช่น เมล็ดพืช พืชบางชนิด มีขน มียาง อาจเป็นอันตรายต่อ
ผิวหนัง ควรศึกษารายละเอียดก่อนนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงาน
        2.) ไม่ควรเลือกเศษวัสดุที่แหลมคม และแตกง่าย เช่น เปลือกหอยที่มีหนามแหลม อาจเกิดอันตรายต่อนักเรียนผู้สร้างสรรค์งาน  และผู้นำผลงานนั้นไปใช้                                                                                     
        3.) ไม่ควรเลือกเศษวัสดุที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น ก้อนหิน แท่งไม้ใหญ่ๆ เพราะอาจทำให้วัตถุประสงค์ของงานผิดไป 
 
    

   ประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติ   

       1.) ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านความคิด สติปัญญา ความสามารถ รวมทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต เกิดความเพลิดเพลิน ส่งเสริมสมาธิที่ดี และเมื่อผลงานสำเร็จทำให้นักเรียน เกิดความภาคภูมิใจ                                                                                            
       2.) ช่วยส่งเสริมและฝึกนักเรียนให้รู้จักคุณค่าของเศษวัสดุธรรมชาติ สามารถนำมาให้เกิดประโยชน์ สร้างสุนทรียะให้กับอารมณ์ และจิตใจได้
       3.) ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการเรียน                                                                                                                                                                             
       4.) เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง เมื่อนักเรียนสร้างสรรค์ผลงานจนเกิดความชำนาญ สามารถนำออกจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ และทำเป็นอาชีพได้
     เเบบทดสอบท้ายบทเรียน