จำนวนผู้ชม : 465 คนPresent simple tense
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Subject (ประธาน) + Verb (กริยา)

วิธีการสร้างประโยค Present Simple Tense

โครงสร้างประโยคบอกเล่า

    Subject + Verb1

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ

    Subject + do/does + not + Verb1

โครงสร้างประโยคคำถาม

    Do/Does + Subject + Verb1?

โครงส้รางประโยคคำถาม Wh-

    Who/What/Where/When/Why/How + do/does + Subject +Verb1?

*คำปฏิเสธรูปย่อของ do/does not คือ don’t และ doesn’t


หลักการใช้ Present Simple Tense

1. ใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา หรือ เกิดขึ้นเป็นประจำซ้ำไปซ้ำมา เช่น

I drink a lot of water. (ฉันดื่มน้ำเยอะ)

2. ใช้กับการกระทำที่ ทำจนเป็นอุปนิสัย หรือ ใช้เพื่อแสดงความถี่ของการกระทำต่างๆ โดยเรามักใช้กับ คำกริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ (Adverbs of Frequency) มาช่วยในการแสดงความถี่ของการกระทำ เช่น

I always do my homework. (ฉันทำการบ้านของฉันเสมอ)

*อย่างไรก็ตามประโยคที่มี คำกริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ (Adverbs of Frequency) นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็น Present Simple Tense เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า ประโยคนั้นกล่าวถึง การกระทำในช่วงเวลาใด เช่น

I usually went to a museum. (Past Simple Tense)

I will always love you. (Future Simple Tense)

3. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ เป็นความจริงตลอดไป (fact) หรือ เป็นกฎทางธรรมชาติ (natural law) โดยไม่จำเป็นว่าการกระทำนั้นๆ กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือไม่ เช่น

Snow is white. (หิมะมีสีขาว)

4. ใช้เมื่อต้องการพูดถึง ตารางเวลา (Schedule) หรือ แผนการ (Plan) ที่ได้วางไว้ เช่น

The meeting starts from 8.30 am until 10.00 pm.

(การประชุมเริ่มตอนแปดโมงครึ่งตอนเช้าไปยังสี่ทุ่ม)

5. ใช้ในการ แนะนำ บอกแนวทาง หรือ สอน เช่น

How do I get to the nearest mall? Go straight and turn left on the next corner.

(ฉันจะไปยังห้างที่ใกล้ที่สุดได้อย่างไร เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมข้างหน้า