จำนวนผู้ชม : 1194 คน


ความหมายของอินเตอร์เน็ต

 

      อินเตอร์เน็ต  เป็นระบบเครือข่าย  ที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมาย

ทั่วโลกเข้าด้วยกัน  อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูล

ในทุก ๆ ด้าน  ให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้สะดวกรวดเร็วและ

ง่ายดาย