จำนวนผู้ชม : 302 คน


หลักการใช้  Present Continuous Tense

รูปแบบของ Present Continuous Tense

Subject + is/am/are + V.-ing


หลักการใช้ Present Continuous Tense

1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ กำลังดำเนินอยู่ในขณะที่พูด ต่อเนื่องไปเรื่อยๆและจบในอนาคต โดยอาจจะใช้ Adverbs of Time (คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา) บางคำ เช่น now, at the moment, right now, at present, these days เป็นต้น เข้ามาช่วยในประโยคด้วย เช่น

She is going to the supermarket at the moment.

(หล่อนกำลังไปซุปเปอร์มาร์เกตอยู่ตอนนี้)

2. ใช้เพื่อพูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เช่น

am meeting my boss this evening.

(ฉันจะพบกับเจ้านายเย็นนี้)

3. ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ ผู้พูดมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน เช่น

He is going to China tonight.

(เขาจะเดินทางไปยังประเทศจีนคืนนี้)

4. กริยาบางตัวไม่สามารถใช้ในรูปของ Present Continuous Tense ได้ ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะกำลังเกิดขึ้น หรือ ดำเนินอยู่ก็ตาม โดยเรามักใช้ในรูปของ Present Simple Tense กับคำกริยากลุ่มนี้แทน ซึ่ง ได้แก่

4.1) กริยาที่แสดงถึงประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น see, hear, feel, taste, smell


smell something bad. (ถูก)

* I am smelling something bad. (ผิด)

4.2) กริยาที่แสดงความนึกคิด ความรู้สึก เช่น know, understand, think, believe, agree, notice, doubt, suppose, forget, remember, consider, recognize, appreciate, forgive


believe her. (ถูก)

* I am believing her. (ผิด)


4.3) กริยาที่แสดงความชอบและความไม่ชอบ เช่น like, dislike, love, hate, prefer, trust, detest


He likes a woman with long hair. (ถูก)

* He is liking a woman with long hair. (ผิด)

4.4) กริยาที่แสดงความปรารถนา เช่น wish, want, desire, prefer


want to get married. (ถูก)

* I am wanting to get married. (ผิด)

4.5) กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น possess, have, own, belong


She has no children. (ถูก)

* She is having no children. (ผิด)

วิธีการสร้างประโยค Present Continuous Tense

โครงสร้างประโยคบอกเล่า

    Subject + is/am/are + V.-ing

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ

    Subject + is/am/are + not + V.-ing

โครงสร้างประโยคคำถาม

    Is/Am/Are + Subject + V.-ing?

โครงสร้างประโยคคำถาม Wh-

    Who/What/Where/When/Why/How + is/am/are + Subject + V.-ing?

*คำปฏิเสธรูปย่อของ is / am / are not คือ isn’t, aren’t และ aren’t
หลักการเติม ing

หลักการเติม ing ที่ท้ายคำกริยาใน Present Continuous Tense มีหลักการสำคัญๆดังนี้

โดยปกติแล้ว กริยาทั่วๆไป เติม ing ได้เลย ยกเว้นบางคำเท่านั้น

 • sleep >> sleeping  นอนหลับ
 • eat >> eating กิน
 • drink >> drinking ดื่ม
 • go >> going ไป
 • fly >> flying บิน

1. กริยาที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียว  (เสียง อะ อิ อุ โอะ เอาะ เป็นต้น) ตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัว แล้วเติม ing

 • sit >> sitting นั่ง
 • run >> running วิ่ง
 • swim >> swimming ว่ายน้ำ
 • cut >> cutting ตัด
 • get >> getting ได้รับ
 • put >> putting วาง
 • stop >> stopping หยุด
2. กริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้ง แล้วเติม ing
 • ride >> riding ขี่
 • drive >> driving ขับ
 • give >> giving ให้
 • come >> coming มา
 • make >> making ทำ
 • take >> taking เอา
 • write >> writing เขียน
 • dance >> dancing เต้นรำ
 • ยกเว้นลงท้ายด้วย ee ห้ามตัด เช่น see >> seeing
3. กริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing
 • die >> dying ตาย
 • lie >> lying นอน
 • tie >> tying มัด
4. (สำหรับคนที่เก่งขึ้นมาหน่อย) กริยาที่มีสองพยางค์ขึ้นไป ถ้า stress พยางค์หลัง  ให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัว แล้วเติม ing แต่ถ้า stress พยางค์หน้า ไม่ต้องเติมตัวสะกด
stress พยางค์หน้า
 • visit >> visiting
 • deliver >> delivering
Stress พยางค์หลัง
 • admit >> admitting
 • refer >> referring

มาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ

 • I am running. ฉันกำลังวิ่ง
 • You are walking. คุณกำลังเดิน
 • He is riding a bike. เขากำลังขี่จักรยาน
 • She is sleeping on the sofa. หล่อนกำลังนอนหลับบนโซฟา
 • It is raining outside. มันกำลังฝนตกด้านนอก
 • We are lying on the bed พวกเรากำลังนอนบนเตียง
 • They are playing football. พวกเขากำลังเล่นฟุตบอล