จำนวนผู้ชม : 337 คน


หน่วยที่ 1  จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  การสื่อสารเพื่ออธิบายความสำคัญของจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

2.  สามารถนำเสนอจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

3.  การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

4.  การนำความรู้ทางคณิต ศาสตร์มาประยุกต์หรือเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริง

  

ตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอารบิกที่ใช้ประกอบด้วยตัวเลขโดดสิบตัว ดังนี้

                            1   หนึ่ง      ๑  Laughing

                            2   สอง      ๒  LaughingLaughing

                            3   สาม      ๓  LaughingLaughingLaughing

                            4   สี่         ๔  LaughingLaughingLaughingLaughing

                            5   ห้า        ๕  LaughingLaughingLaughingLaughingLaughing

                            6   หก        ๖  LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing

                            7   เจ็ด       ๗  LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing

                            8   แปด      ๘  LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing

                            9   เก้า        ๙  LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing

                            10  สิบ      ๑๐  LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing


การอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

 

 

 

 

 

 

ล้าน

 

 

แสน

 

 

หมื่น

 

 

พัน

 

 

ร้อย

 

 

สิบ

 

 

หน่วย

 ตัวเลขในหลักทางซ้ายมือของหลักหมื่นเป็นตัวเลขในหลักแสน 100,000    อ่านว่า หนึ่งแสน

 ตัวเลขในหลักทางซ้ายมือของหลักแสนเป็นตัวเลขในหลักล้าน 1,000,000  อ่านว่า หนึ่งล้าน

ตัวเลขในหลักทางซ้ายมือของหลักล้านเป็นตัวเลขในหลักสิบล้าน 10,000,000 อ่านว่า สิบล้าน


ตัวอย่างเช่น

ตัวเลขฮินดูอารบิค        2,342,054

ตัวเลขไทย                    ๒,๓๔๒,๐๕๔

ตัวหนังสือ                    สองล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันห้าสิบสี่

ข้อความบอกจำนวน     2 ล้าน กับ 3 แสน กับ 4 หมื่น กับ 2 พัน กับ 0 ร้อย กับ 5 สิบ กับ 4 หน่วย


ค่าประจำหลัก และค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก

เช่น จำนวน 53,289,462

   5 อยู่ในหลัก สิบล้าน มีค่าเท่ากับ ห้าสิบล้าน (50,000,000)

   3 อยู่ในหลัก ล้าน มีค่าเท่ากับ สามล้าน (3,000,000)

   2 อยู่ในหลัก แสน มีค่าเท่ากับ สองแสน (200,000)

   8 อยู่ในหลัก หมื่น มีค่าเท่ากับ แปดหมื่น (80,000)

   9 อยู่ในหลัก พัน มีค่าเท่ากับ เก้าพัน (9,000)

   4 อยู่ในหลัก ร้อย มีค่าเท่ากับ สี่ร้อย (400)

   6 อยู่ในหลัก สิบ มีค่าเท่ากับ หกสิบ (60)

   อยู่ในหลัก หน่วย มีค่าเท่ากับ สอง (2)

ตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอารบิกที่ใช้ประกอบด้วยตัวเลขโดดสิบตัวดังนี้    
 

คำอ่านศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า
ตัวเลขไทย0
ตัวเลขฮินดูอารบิค0123456789

การอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

สิบล้าน

ล้าน

แสน

หมื่น

พัน

ร้อย

สิบ

หน่วย

ตัวเลขในหลักทางซ้ายมือของหลักหมื่นเป็นตัวเลขในหลักแสน 100,000 อ่านว่า หนึ่งแสน
ตัวเลขในหลักทางซ้ายมือของหลักแสนเป็นตัวเลขในหลักล้าน 1,000,000 อ่านว่า หนึ่งล้าน
ตัวเลขในหลักทางซ้ายมือของหลักล้านเป็นตัวเลขในหลักสิบล้าน 10,000,000 อ่านว่า สิบล้าน

ตัวเลขฮินดูอารบิค 2,342,054  ตัวเลขไทย ๒,๓๔๒,0๕๔  ตัวหนังสือ สองล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันห้าสิบสี่
ข้อความบอกจำนวน 2 ล้าน กับ 3 แสน กับ 4 หมื่น กับ 2 พัน กับ 0 ร้อย กับ 5 สิบ กับ 4 หน่วย

ค่าประจำหลักและค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก

สิบล้าน

(10,000,000)

ล้าน

(1,000,000)

แสน

(100,000)

หมื่น

(10,000)

พัน

(1,000)

ร้อย

(100)

สิบ

(10)

หน่วย

(1)

จำนวน 53,289,462
5 อยู่ในหลัก สิบล้าน มีค่าเท่ากับ ห้าสิบล้าน (50,000,000)
3 อยู่ในหลัก ล้าน มีค่าเท่ากับ สามล้าน (3,000,000)
2 อยู่ในหลัก แสน มีค่าเท่ากับ สองแสน (200,000)
8 อยู่ในหลัก หมื่น มีค่าเท่ากับ แปดหมื่น (80,000)
9 อยู่ในหลัก พัน มีค่าเท่ากับ เก้าพัน (9,000)
4 อยู่ในหลัก ร้อย มีค่าเท่ากับ สี่ร้อย (400)
6 อยู่ในหลัก สิบ มีค่าเท่ากับ หกสิบ (60)
2 อยู่ในหลัก หน่วย มีค่าเท่ากับ สอง (2)


 การแสดงจำนวนในรูปกระจาย


เมื่อแสดงจำนวนในรูปกระจาย เป็นการแสดงจำนวนในรูปการบวกค่าของตัวเลขในแต่ละหลักต่าง ๆ ของจำนวนนั้น เช่น จำนวน 53,289,462 เมื่อแสดงในรูปการกระจาย 50,000,000+3,000,000+200,000+80,000+9,000+400+60+2
 

 การเปรียบเทียบจำนวน


1. เมื่อมีจำนวนหลักไม่เท่ากัน จำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่า เช่น 911,247 มากกว่า 65,349
2. เมื่อจำนวนที่มีหลักเท่ากันให้ดูตัวเลขในแต่ละหลักโดยเริ่มจากหลักซ้ายมือสุด ถ้าเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักถัดไปทางขวามือ เมื่อพบหลักที่มีค่าของตัวเลขต่างกัน จำนวนที่มีค่าของตัวเลขในหลักนั้นมากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า เช่น 759,265 มากกว่า 759,184

 การเรียงลำดับจำนวน


การเรียงลำดับจำนวนหลาย ๆ จำนวน เป็นการนำจำนวนมาเปรียบเทียบกันทีละคู่ แล้วเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามาก เช่น เรียงจากจำนวนน้อยไปหามาก 62,748 / 98,653 / 556,421 / 842,447 / 6,235,187
เรียงจากจำนวนมากไปหาน้อย เช่น 6,235,187 / 842,447 / 556,421 / 98,653 / 62,748

 การอ่านตัวเลขในชีวิตประจำวัน


จำนวนและตัวเลขสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากมาย เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บ้าน
รหัสไปรษณีย์ ป้ายทะเบียนรถ ตัวอย่างเช่น

การนำไปใช้
ตัวอย่าง
หลักการอ่าน
ลขที่บ้าน338/5แบบที่ 1 อ่านแบบเรียงตัว เช่น สามสามแปดทับห้า
แบบที่ 2 อ่านตามค่าประจำหลัก เช่น สามร้อยสามสิบแปดทับห้า
หมายเลขโทรศัพท์0-4334-0092อ่านแบบเรียงตัว เช่น ศูนย์สี่สามสามสี่ศูนย์ศูนย์เก้าโท (ตัวเลข 2 ของเบอร์โทรศัพท์ นิยมอ่านว่า "โท")
รหัสไปรษณีย์10700อ่านแบบเรียงตัว เช่น หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์
ทะเบียนรถบน 3659
ขอนแก่น
อ่านแบบเรียงตัว เช่น บอนอ สามหกห้าเก้า ขอนแก่น
ปีพุทธศักราชและ
คริสศักราช
พ.ศ. 2548
ค.ศ.2005
อ่านตามค่าประจำหลัก เช่น
- พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
- คริสต์ศักราช สองพันห้าเอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง หน่วยที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ชั้น ป.4