จำนวนผู้ชม : 283 คน


  1. 我喜欢红色。ฉันชบสีแดง
  2. 认识颜色

颜色 (yán sè) สีสัน

紫色 (zǐsè) สีม่วง

深蓝色 (shēn lán sè) สีน้ำเงิน

蓝色 (lán sè) สีฟ้า
绿色 (lǜ sè) สีเขียว
棕色 (zōng sè) สีน้ำตาล
橙色 (chéng sè) สีส้ม
红色 (hóng sè) สีแดง
粉红色 (fěn hóng sè) สีชมพู
黄色 (huáng sè) สีเหลือง
白色 (bái sè) สีขาว
灰色 (huī sè) สีเทา
黑色 (hēi sè) สีดำรูปประโยค

我+喜欢+.......................Wǒ +xǐhuān +.......................

ตัวอย่าง

1.我喜欢蓝色Wǒ xǐhuān lán sè.  ฉันชอบสีฟ้า

2.我喜欢灰色。Wǒ xǐhuān huīsè. ฉันชอบสีเทา
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง 认识颜色 rènshí yánsè