จำนวนผู้ชม : 335 คน


สระ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ สระเสียงสั้น สระเสียงยาว สระเดี่ยว สระประสม และ สระเกิน โดยทีเสียงสระมีทั้งหมด อยู่ 32 เสียง พี่เพชรขอแบ่งออกเป็นตารางๆนะครับเพื่อให้น้องๆดูและจดจำได้ง่ายๆครับ

สระเสียงสั้นสระเสียงยาว
อะ (ะ)

อิ (ิ)

อึ (ึ)

อุ (ุ)

เอะ (เ-ะ)

แอะ (แ-ะ)

เอียะ (เียะ)

เอือะ (เือะ)

อัวะ (ัวะ)

โอะ (โ-ะ)

เอาะ (เ-าะ)

เออะ (เ-อะ)

อำ

ใอ

ไอ

เอา

อา (า)

อี (ี)

อื (ื)

อู (ู)

เอ (เ)

แอ (แ)

เอีย (เีย)

เอือ (เือ)

อัว (ัว)

โอ (โ)

ออ (อ)

เออ (เ-อ)

ฤา

ฦา