จำนวนผู้ชม : 363 คน


                                                                                     โจทย์ปัญหาเศษส่วน

โจทย์ปัญหาเราต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยการ พิจารณาดังนี้ 

1. โจทย์ถามอะไร

2. โจทย์กำหนดอะไรบ้าง

3. หาคำตอบได้อย่างไร 

4. ได้คำตอบเท่าไร

5. สรุปคำตอบได้อย่างไร