จำนวนผู้ชม : 1289 คน


 

  ตัวประกอบ    
             ตัวประกอบ คือ จำนวนนับใดๆ ที่หารจำนวนนับนั้นลงตัว
 
                      เช่น   ตัวประกอบ ของ  10  คือ  1 , 2 , 5  และ  10   
                               ตัวประกอบ ของ  15  คือ  1 , 3 , 5  และ  15
      จำนวนเฉพาะ
             จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียง 2 ตัวเท่านั้นได้แก่ 1 และตัวมันเอง
                      เช่น   ตัวประกอบ ของ  7    คือ  1  ,  7  
                               ตัวประกอบ ของ  11  คือ  1 ,  11
                                    แสดงว่า  7  ,  11   เป็น จำนวนเฉพาะ
             จำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง  1  ถึง  40  คือ  2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19 , 23 , 29 , 31 , 37
        
                 ตัวอย่าง  จงหาตัวประกอบ และ จำนวนเฉพาะ ของ   42
                                    ตัวประกอบ ของ      42  คือ  1 x 42  หรือ  2 x 21  หรือ  3 x 14  หรือ  6 x 7
                                    จำนวนเฉพาะ ของ  42  คือ  2 , 3 , 7

 

  การแยกตัวประกอบ
              คือ ประโยคที่แสดงการเขียนจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ  
                     ตัวประกอบเฉพาะ คือ ตัวประกอบของจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะ

ตัวอย่าง    

12 = 2 × 6

12 = 2 × 2 × 3

ดังนั้น ตัวปะกอบของ 12 คือ 2 × 2 × 3

 

ตัวหารร่วมมาก คือ จำนวนนับใด ๆ ที่เป็นตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุด ของจำนวนนับ ตั้งแต่
    สองจำนวนขึ้นไป เขียนย่อ  ห.ร.ม.
ตัวอย่าง
   จงหาค่า ห.ร.ม. ของ  16  และ  24  โดย วิธีแยกตัวประกอบ และ วิธีการตั้งหาร
 

          วิธีทำ   หา ห.ร.ม. ของ  16  และ  24  โดย วิธีการแยกตัวประกอบ

16 = 2 × 2 × 2 × 2

24 = 2 × 2 × 2 × 3 

ดังนั้น ตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดของ 16 และ 24 คือ  2 x 2 x 2  =  8  

 

 

  ตัวคูณร่วมน้อย คือ จำนวนนับใด ๆ ที่เป็นตัวประกอบร่วมที่มีค่าน้อยที่สุด ของจำนวนนับ ตั้งแต่
    สองจำนวนขึ้นไป เขียนย่อ  ค.ร.น.

 

ตัวอย่าง
   
จงหาค่า ค.ร.น. ของ  และ  6  โดย วิธีแยกตัวประกอบ และ วิธีการตั้งหาร
            วิธีทำ   หา ค.ร.น. ของ  4  และ  โดย วิธีการแยกตัวประกอบ

4 = 2 × 2

6 = 2 × 3

 ดังนั้น ตัวคูณร่วมน้อย ของ  4 และ  6  คือ   2 x 3 x 2  =  12