จำนวนผู้ชม : 280 คนพระพุทธศาสนา


เกิดขึ้นที่:อินเดีย

 ศาสดา:พระพุทธเจ้า      

คัมภีร์:พระไตรปิฎก

ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นที่:อินเดีย

 ศาสดา:   นบีมุฮัมมัด     

คัมภีร์:      อัลกุรอาน

ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นที่:อิสราเอล

ศาสดา:   พระเยชู

 คัมภีร์:      ไบเบิล


ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเกิดขึ้นที่:อินเดีย

ไม่มีศาสดา:แต่นับถือเทพเจ้าสามพระองค์

คัมภีร์: พระเวท


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ศาสนาต่างๆในประเทศไทย