จำนวนผู้ชม : 324 คน


สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งบวก ต้องเขียน   เลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกัน  แล้วจึงนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกัน โดยเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบ และหลักร้อยตามลำดับ  

     -ถ้าผลบวกในหลักหน่วยเป็น10 หน่วย หรือมากกว่า 10 หน่วย ต้องทดจำนวนที่ครบสิบ ไปรวมกับจำนวนในหลักสิบ

     - ถ้าผลบวกในหลักสิบเป็น 10 สิบหรือมากกว่า 10 สิบ ต้องทดจำนวนที่ครบร้อยไปรวมกับจำนวนในหลักร้อย

การลบจำนวนสองจำนวน อาจใช้การตั้งลบโดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกัน แล้วจึงนำจำนวน ในหลักเดียวกันมาลบกัน โดยเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบ และหลักร้อย ตามลำดับ

           - ถ้าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบต้องกระจายจำนวนจากหลักสิบไปหลักหน่วย

          - ถ้าเลขโดดในหลักสิบของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักสิบของตัวลบ ต้องกระจายจำนวนจากหลักร้อยไปหลักสิบ           

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000  โดยการตั้งบวกได้

2.เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง การบวกลบจำนวนนับไม่เกิน1,000