จำนวนผู้ชม : 369 คน
         ตลาดในระบบเศรษฐกิจนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลาดทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยทำให้สินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค และยังช่วยให้ผู้บริโภคมีสินค้าและบริการมาบำบัดความต้องการได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในบทนี้จะศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ความหมายของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์

ตลาด หมายถึง การซื้อขายสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือภาวะการณ์ในการซื้อขายสินค้านั้นๆ       ซึ่งก็หมายถึงว่า การซื้อขายไม่จำเป็นต้องมีตลาดเป็นตัวตน ผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องมาพบกัน   เพียงแต่ใช้เครื่องมือสื่อสารตกลงกัน

1. สถานที่ที่มีผู้ซื้อและผู้ขายมาติดต่อซื้อขายกัน เช่น ตลาดสระทอง ตลาดพรรณวี ตลาดทุ่งเจริญ

2.การติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายในทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางเช่นทางโทรศัพท์       โทรสาร internet

ความสำคัญของตลาด

1.ช่วยให้ผู้ผลิตทำการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคช่วยลดความสินเปลืองทรัพยากรผลิตสินค้าที่เกินความต้องการ

2. ช่วยให้ผู้บริโภคมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น

3. ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากตลาดมีการจ้างงาน