จำนวนผู้ชม : 452 คนสีตรงข้าม

   สีตรงข้าม หรือสีตัดกัน หรือสีคู่ปฏิปักษ์ เป็นสีที่มีค่าความเข้มของสี ตัดกันอย่างรุนแรง ในทางปฏิบัติไม่นิยมนำมาใช้ร่วมกัน เพราะจะทำให้แต่ละสีไม่สดใสเท่าที่ควร การนำสีตรงข้ามกันมาใช้ร่วมกัน อาจกระทำได้ดังนี้

     1. มีพื้นที่ของสีหนึ่งมาก อีกสีหนึ่งน้อย

     2. ผสมสีอื่นๆ ลงไปสีสีใดสีหนึ่ง หรือทั้งสองสี

     3. ผสมสีตรงข้ามลงไปในสีทั้งสองสี


สีตรงข้าม หรือสีคู่

หมายถึง สีสองสีที่อยู่ตรงข้ามกันบนวงจรสี ให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
สีคู่ตรงข้ามมี 6 คู่คือ

    1. เหลือง กับ ม่วง     
    2. แดง  กับ เขียว   
    3. น้ำเงิน  กับ ส้ม

    4. ส้มเหลือง กับ ม่วงน้ำเงิน  
    5. ส้มแดง  กับ เขียวน้ำเงิน    
    6. เขียวเหลือง  กับ ม่วงแดง การใช้สีตรงกันข้าม

     สีตรงข้ามจะทำให้ความรู้สึกที่ตัดกันรุนแรง สร้างความเด่น และเร้าใจได้มากแต่หากใช้ไม่ถูกหลัก หรือ ไม่เหมาะสม หรือใช้จำนวนสีมากสีจนเกินไป ก็จะทำให้ความรู้สึกพร่ามัว ลายตา ขัดแย้ง ควรใช้สี
ตรงข้าม ในอัตราส่วน
80% ต่อ20% หรือหากมีพื้นที่เท่ากันที่จำเป็นต้องใช้ ควรนำสีขาว หรือสีดำ เข้ามาเสริมเพื่อตัดเส้นให้แยกออกจากกันหรืออีกวิธีหนึ่งคือการลดความสดของสีตรงข้ามให้หม่นลงไป


แบบทดสอบหลังเรียน