จำนวนผู้ชม : 324 คนประโยคบอกเล่าภาษาญี่ปุ่น

ประโยคในภาษาญี่ปุ่น มีโครงสร้างพื้นฐานคือ
「ประธาน」+「ภาคแสดง」  = 「ประธาน」+ は +「คำนาม」+ です。
โดยภาคประธานจะต้องเป็นคำนาม ส่วนภาคแสดงจะเป็นคำนาม คำคุณศัพท์ หรือคำกริยาก็ได้ 

การวางประธานหรือคำขยายในประโยค ปกติจะต้องใช้คำช่วยทุกครั้ง เพื่อชี้ว่าคำนามแต่ละตัวทำหน้าที่อย่างไรในประโยค

 

เฉพาะกรณีที่เป็นคำช่วย จะอ่านว่า wa เป็นคำช่วยเพื่อชี้หัวข้อเรื่อง ซึ่งบ่อยครั้งที่หัวข้อเรื่องจะเป็นประธาน ปกติจะใช้ในประโยคคำนาม です เป็นคำช่วยจบประโยคบอกเล่าอย่างสุภาพ แสดงการยืนยันหรือมั่นใจ ใช้ในประโยคคำนามและประโยคคุณศัพท์

กรณีที่ผู้พูดและผู้ฟังทราบอยู่แล้วว่าประธานของประโยคคืออะไร จะไม่พูดทั้งประธานและ ก็ได้ เช่น ตัวอย่างที่ 1 : (私は)大学生です : (ฉันเป็น) นักศึกษาครับ/ค่ะ 

          (私は)先生です  : (ฉันเป็น) อาจารย์ครับ/ค่ะ


คำศัพท์

先生

会社員

銀行員

学生

ครู

พนักงานบริษัท

พนักงานธนาคาร

นักเรียน

大学生

エンジニア

ガイド

軍人

นักศึกษา

วิศวะกร 

ไกด์

ทหาร

ประโยคปฏิเสธ

ประโยคในภาษาญี่ปุ่น มีโครงสร้างพื้นฐานคือ
「ประธาน」+「ภาคแสดง」  = 「ประธาน」+ は +「คำนาม」+ じゃありません。
โดยภาคประธานจะต้องเป็นคำนาม ส่วนภาคแสดงจะเป็นคำนาม คำคุณศัพท์ หรือคำกริยาก็ได้ 

การวางประธานหรือคำขยายในประโยค ปกติจะต้องใช้คำช่วยทุกครั้ง เพื่อชี้ว่าคำนามแต่ละตัวทำหน้าที่อย่างไรในประโยค

 

เฉพาะกรณีที่เป็นคำช่วย จะอ่านว่า wa เป็นคำช่วยเพื่อชี้หัวข้อเรื่อง ซึ่งบ่อยครั้งที่หัวข้อเรื่องจะเป็นประธาน ปกติจะใช้ในประโยคคำนาม じゃありません เป็นคำช่วยจบประโยคปฏิเสธอย่างสุภาพ แสดงการยืนยันหรือมั่นใจ ใช้ในประโยคคำนามและประโยคคุณศัพท์

กรณีที่ผู้พูดและผู้ฟังทราบอยู่แล้วว่าประธานของประโยคคืออะไร จะไม่พูดทั้งประธานและ ก็ได้ เช่น ตัวอย่างที่ 1 :(私は)大学生じゃありません : (ฉันไม่ได้) นักศึกษาครับ/ค่ะ 

     ตัวอย่างที่ 2 :(私は)先生じゃありません  : (ฉันไม่ได้) อาจารย์ครับ/ค่ะ

คำศัพท์

先生

会社員

銀行員

学生

ครู

พนักงานบริษัท

พนักงานธนาคาร

นักเรียน

大学生

エンジニア

ガイド

軍人

นักศึกษา

วิศวะกร 

ไกด์

ทหาร

ประโยคคำถาม

ประโยคในภาษาญี่ปุ่น มีโครงสร้างพื้นฐานคือ「ประธาน」+「ภาคแสดง」  = 「ประธาน」+ は +「คำนาม」+ ですか。

 

เฉพาะกรณีที่เป็นคำช่วย จะอ่านว่า wa เป็นคำช่วยเพื่อชี้หัวข้อเรื่อง ซึ่งบ่อยครั้งที่หัวข้อเรื่องจะเป็นประธาน ปกติจะใช้ในประโยคคำนาม ですか เป็นคำช่วยจบประคำถามอย่างสุภาพ แสดงการยืนยันหรือมั่นใจ ใช้ในประโยคคำนามและประโยคคุณศัพท์

กรณีที่ผู้พูดและผู้ฟังทราบอยู่แล้วว่าประธานของประโยคคืออะไร จะไม่พูดทั้งประธานและ ก็ได้ เช่น ตัวอย่างที่ 1 :(あなたは)大学生ですか : (คุณเป็น) นักศึกษาใช่ไหมครับ/ค่ะ 

     ตัวอย่างที่ 2 :(あなたは)先生ですか  : (คุณเป็น) อาจารย์ใช่ไหมครับ/ค่ะ


*การใช้ですかจะไม่ใช้ ถามตัวเอง จะใช้ถามผู้อื่นเท่านั้น(あなた) ถ้าหากรูปประโยคถามตัวเองจะกลายเป็นผิดหลักไวยากรณ์ทันที 

ยกตัวอย่างเช่น

ประโยคที่ผิด 私は会社員ですか。×

ประโยคที่ถูกต้อง あなたは会社員ですか。

แบบทดสอบ