จำนวนผู้ชม : 523 คน


ทัศนธาตุ(Visual Element)ทัศนธาตุ(Visual Element)

    ทัศนธาตุ เป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินนำมาประกอบเข้าเป็นรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามเนื้อเรื่องหรือแนวความคิดที่เป็นจุดมุ่งหมาย ได้แก่

    เส้น (Line) คือสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างจุด2จุดมิติของเส้นประกอบเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นคดหรือเส้นหยัก เส้นต่างๆนี้จะสามารถแทนค่าของรูปทรงสิ่งต่างๆในธรรมชาติทั้งหมด เส้นจะให้ความรู้สึกต่างๆ เช่น ความรวดเร็ว   ความมั่นคงแข็งแรง ความอ่อนหวาน ศิลปินจะใช้เส้นสร้างผลงานเพื่อให้เกิดความหมายและอารมณ์สะเทืออนใจในงานศิลปะ 


  

 สี (Colour) เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับการแสดงงานจิตรกรรม เพราะสีเป็นวัตถุธาตุที่สามารถระบายภาพเขียนให้ได้คุณค่าความงามและความรุ้สึกทางศิลปะอย่างสมบูรณ์


 

 รูปทรงและรูปร่าง (Shape and Form) รูปร่าง เป็นรูปที่มีลักษณะ 2 มิติ คือ ความกว้างกับความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตของรูปต่างๆ รูปทรง เป็นรูปที่มีลักษณะ มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความหนา ทำให้เกิดปริมาตร มีมวลสาร รูปทรงนั้นประกอบด้วย   -รูปทรงธรรมชาติ (Organic Form) เป็นรูปทรงของสิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์

      -  รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) เป็นรูปทรงที่มีมาตรฐานแน่นอน เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม

      -  รูปทรงอิสระ(Free Form) เป็นรูปทรงที่เกิดขึ้นอย่างอิสระตามธรรมชาติไม่มีโครงสร้างแน่นอน เช่น ก้อนเมฆ ควัน


    

 พื้นที่(Space) คือบริเวณที่ว่างในทางศิลปะหมายถึง กระดาษ ผ้าใบหรือพื้นผิวอื่นๆที่จะใช้เป็นสื่อในการส้างสรรค์งานจิตรกรรม พื้นที่ คือ บริเวณที่จะประดับ ตกแต่งงานประติมากรรม สำหรับพื้นที่ในความหมายอื่น เช่น การเขียนภาพลายไทย


    น้ำหนัก(Tone) คือ ค่าของสีคือความอ่ออนแก่หรือมืด-สว่าง ของภาพแยกอย่างกว้างๆได้ 3ค่า คือ ค่าสีอ่อน ค่าสีกลาง ค่าสีแก่ แต่หากจะให้ลละเอียดมากขึ้นจะแบ่งเป็น3,7,9 ถึง 12 ค่า เรียกค่าอ่อนแก่ของสีนี้ว่าChiaroscuro จะช่วยให้ภาพเกิดความรู้สึกในระยะตื้น-ลึก ใกล้-ไกล


  

 พื้นผิว(Texture) คือผิววัสดุของการสร้างสรรค์ศิลปะ เช่น การเขียนภาพสีบนแผ่นกระดาษผิวเรียบ หยาบ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะจะต้องคำนึงถึงเรื่องของพื้นผิวให้กับเนื้อหา เช่น ผิวขรุขระของก้อนหิน