จำนวนผู้ชม : 476 คน


1. ความหมายของประเพณีและวัฒนธรรม

 ประเพณีไทย 
    ประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมานั้น ล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อ ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนา
และการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติอย่างชาญฉลาดของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นทั่วแผ่นดินไทย เช่น
ภาคเหนือ ประเพณีบวชลูกแก้วของคนไตหรือชาวไทยใหญ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาคอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวจังหวัดยโสธร
ภาคกลาง ประเพณีทำขวัญข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคใต้ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น นอกจากนี้

    ประเพณีและอารยธรรมไทยยังนำมาซึ่งการท่องเทียว เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่ชาติอื่น นับเป็นมรดกอันลำค่าที่เรา ... คนไทยควรอนุรักษ์และสืบสานให้ยิ่งใหญ่ตลอดไป

วัฒนธรรม  หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แบบแผนในการดำเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อให้อยู่ร่วมอื่นได้อย่างมีความสุข

2. ความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทย

-  สร้างความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

-  สร้างความรักความผู้พันในครอบครัว

-  หล่อหลอมบุคลิกภาพให้กับสมาชิกในสังคม

-  สร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ

-  สร้างเอกลักษณ์ให้แก่สังคม

-  ก่อให้เกิดความกลมเกลียวและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม


แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=Uohnp2SZYyk

แบบทดสอบหลังเรียน