1. การทรงตัว

2. การเตรียมตัว

3. การเคลื่อนที่ทั่วไป

4. การเคลื่อนที่โดยการ ก้าว ลาก ชิด (สไลด์) ไปด้าน    ข้าง ทั้งซ้ายและขวา

5. การเคลื่อนที่โดยการ ก้าว ลาก ชิด (สไลด์) ไปข้างหน้าและข้างหลัง

6. การเคลื่อนที่โดยการ ก้าว ลาก ชิด (สไลด์) ไปตามจุดที่กำหนด

7. วิ่งอ้อมหลักไปและกลับ

8. การเคลื่อนที่แบบสเต็บขาตึง

9. การเคลื่อนที่แบบสเต็บงอเง่า

10. การเคลื่อนที่แบบวิ่งข้ามกรวย

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :