จำนวนผู้ชม : 650 คน


บทที่ 1 โครงสร้างโลก


(Structure of the Earth)


ครูผู้สอน ครูวิทยากิจ  หาญจิตต์ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่