จำนวนผู้ชม : 1276 คน


อุปกรณ์ในการติดตั้งอินเตอร์เน็ต

 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)

 

2.  สายโทรศัพท์ (Connection  Line)

 

3.  โมเด็ม  (Modem)

      สามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ชนิด

      คือ  1.  External  Modem  เป็นโมเด็มที่ติดตั้งภายนอกซีพียู

 

            2.  Internal  Modem   มีลักษณะเป็นการ์ด  เสียบเข้าภายในของซีพียู

 

4.  สมาชิกอินเตอร์เน็ต  (Internet  Account)

      คือ  ชื่อผู้ใช้  และรหัสผ่านของสมาชิกสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต