จำนวนผู้ชม : 1260 คน


การวัดความยาว

                หน่วยการวัดความยาวที่นิยมใช้กันในประเทศไทย

                หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ

                12           นิ้ว                          เท่ากับ    1              ฟุต

                3              ฟุต                          เท่ากับ    1              หลา

                1,760      หลา                        เท่ากับ    1              ไมล์

                หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก

                10           มิลลิเมตร               เท่ากับ    1              เซนติเมตร

                100         เซนติเมตร             เท่ากับ    1              เมตร

                1,000      เมตร                       เท่ากับ    1              กิโลเมตร

                หน่วยการวัดความยาวในมาตรไทย

                12           นิ้ว                          เท่ากับ    1              คืบ

                2              คืบ                          เท่ากับ    1              ศอก

                4              ศอก                        เท่ากับ    1              วา

                20           วา                            เท่ากับ    1              เส้น

                400         เส้น                        เท่ากับ    1              โยชน์

กำหนดการเทียบ     1     วา เท่ากับ    2              เมตร

 

 

                หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก ( โดยประมาณ )

                1              นิ้ว                          เท่ากับ    2.54        เซนติเมตร

                1              หลา                        เท่ากับ    0.9144   เมตร

                1              ไมล์                        เท่ากับ    1.6093   กิโลเมตร

ตัวอย่าง   การเปรียบเทียบหน่วยการวัดในระบบเดียวกันและต่างระบบกัน

                1. แก้วสูง 160 เซนติเมตร อยากทราบว่าแก้วสูงกี่เมตร

                                เนื่องจาก 100 เซนติเมตร  เท่ากับ 1 เมตร และแก้วสูง 160 เซนติเมตร

                                ดังนั้น แก้วสูง  160     =  1.60  เมตร

                                                          100

                2. ความกว้างของรั้วบ้านด้านติดถนนเป็น 1.05 กิโลเมตร อยากทราบว่าความกว้างของรั้วบ้านด้านติดกับถนนเป็นกี่เมตร

                                เนื่องจาก 1 กิโลเมตร เท่ากับ 1,000 เมตร และรั้วบ้านกว้าง 1.05 กิโลเมตร

                                ดังนั้น ความกว้างของรั้วบ้านเป็น 1.05  x  1,000  =  1,050  เมตร