Possessive pronoun

Possessive pronoun

Pronouns + Possessives

Subjective   Pronoun
Objective     Pronoun
Possessive Pronoun
Reflexive     Pronoun
Emphatic    Pronoun
ทำหน้าที่เป็นประธาน
ทำหน้าที่เป็นกรรม
ทำหน้าที่เป็นเจ้าของ         
ทำหน้าที่สะท้อนเข้าหาประธานเอง
ทำหน้าที่เน้น, ย้ำประธาน
    Subject Object Poss.Adj

Poss.Pro

Reflex

เอกพจน์

บุรุษที่ 1 I Me My Mine Myself
บุรุษที่ 2 You You Your Yours Yourself
บุรุษที่ 3 He Him His His Himself
บุรุษที่ 3 She Her Her Hers Herself
บุรุษที่ 3 It It Its - Itself

พหูพจน์

บุรุษที่ 1 We Us Our Ours Ourselves
บุรุษที่ 2 You You Your Yours Yourselves
บุรุษที่ 3 They Them Their Theirs Themselves

1. เปรียบเทียบ subject และ object

    Jim didn't attend the meeting because he was ill.
    (ทำหน้าที่เป็นประธาน)
    I spoke to them. They are my friends. 
    (ตัวแรกทำหน้าที่เป็นกรรม, ตัวหลังทำหน้าที่เป็นประธาน)
    She goes abroad. I always have a letter from her.
    (ตัวแรกทำหน้าที่เป็นประธาน, ตัวหลังทำหน้าที่เป็นกรรม)
    Father gave a present to Mary. He gave it to her

2. เปรียบเทียบ Possessive Adjective และ Possessive pronoun

    - this is my book หรือ this book is mine.
    - I've finished my ink. Can I use yours?
    - This is your idea. หรือ this idea is yours.
    - This is George's house. หรือ This house is George's
    - I know Mary's husband but not Anne's

3. Double Possessive

    Noun + of + possessive pronoun
    John is a friend of mine
    He is a brother of Jim's
    It is a habit of hers to get up early 

4. The Apostrophe (')

4.1 ถ้านามเป็นเอกพจน์ ใช้ 's
  The boy's book
Tom's house.
Keat's poems.
Mary is this girl's name
(= the book of the boy)
(= the house of Tom)
(= the poems of Keat)
(= the name of the girl)
4.2 ถ้านามเป็นพหูพจน์ (ปรากฏตัว 's') ใช้
  The soldiers' horses
The horses' tails
The boys' bicycles
(= the horses of the soldiers)
(= the tails of the horses)
(= the bicycles of the boys)
4.3 ถ้านามเป็นพหูพจน์ (ไม่ปรากฏตัว 's') ใช้ 's
  The men's room
The women's Society.
The children's voices.
(= the room of the men)
(= the Society of the women)
(= the voices of the children)
4.4 ถ้ามี noun มากกว่า 2 ตัวขึ้นไป 's จะใส่ที่ตัวสุดท้ายเท่านั้น
  Crosse & Blackwell's Jam
Bryant & May's matches.
My father-in law's house
The Prince of Wales's castle.
My father and mother's friends.
ยกเว้น เมื่อเป็นเจ้าของแยกกันใส่ 's ทั้งตัวหน้าและตัวหลัง
Peter's and John's son    
(= Peter's son and John's son)
Galileo's and Columbus's discoveries. 
(= the scientific discoveries of Galileo and the geographical discoveries of Columbus)
4.5 เมื่อผู้ที่เป็นเจ้าของมิใช่คนหรือสัตว์ต้องใช้ "of" ห้ามใช้ 's' เช่น
The window of the room. ห้ามใช้ the room's window.
The colours of the flowers.
4.6 ใช้ 's กับหน่วยวัด,เวลา, จำนวน ได้
  a week's holiday
an hour's walk
two day's wages
today's post 
a shilling's worth
(วันหยุดที่มีระยะเวลา 1 สัปดาห์)
(การเดิน 1 ชั่วโมง)
(ค่าจ้าง 2 วัน)
(หนังสือพิมพ์วันนี้)
(มีค่า 1 ชิลลิง)
4.7 หลัง 's ไม่ต้องใส่นาม เมื่อนามนั้นหมายถึง business (ธุรกิจ) หรือ building(สถานที่)
  I must go to the butcher's this morning       
He was educated at Merchant's Taylors'   
We had dinner at my aunt's tonight
(=butcher's shop)
(School) 
(house)
4.8 คำนามหลัง 's อาจละได้ในฐานที่เข้าใจ เพื่อไม่ให้ซ้ำซาก
She put her arm through her brother's (arm).
I have read some of Shaw's plays but none of Shake-peare's. (plays)
William's is the o­nly homework that is never badly (done homework).
"Whose book is this?" "It's John's." (book)

5. เปรียบเทียบ Reflexive and Emphatic Pronouns Reflexive Pronoun ใช้ย้ำกริยา, เป็นกรรมของกริยา,มักอยู่หลังกริยา

I am teaching my self French. 
He shaves himself every morning.
She saw herself in the looking-glass. 
Emphatic Pronoun 
You yourself told me the story.
I saw him do it myself.
The Duke himself piloted the plane.
(สอนตนเอง)
(โกนหนวดตนเอง)
(เห็นตนเอง)
ใช้ย้ำว่าคำนั้นเป็นผู้ทำเอง, มักอยู่หลังตัวที่มันย้ำหรือท้ายประโยค
(คุณเป็นคนบอกเอง)
(ฉันเห็นด้วยตนเอง)
(เป็นคนขับเอง)

Never leave to others what you ought to do yourself
อย่างทิ้งสิ่งที่คุณต้องทำด้วยตนเองให้คนอื่นทำ

ข้อสังเกต 
    เมื่อมี by นำหน้า "…self" จะมีความหมายว่า alone (ตามลำพัง) หรือ without help (โดยไม่มีใครช่วย)
    This is a machine that works by itself. (without help)
    The little girl travelled from London to New York by herself. (alone)
    Don't you feel lonely living here all by yourself. (alone)

6. Interrogative pronouns ใช้ในการตั้งคำถาม

    Who = ใคร ใช้แทนคน (หญิงหรือชายก็ได้, เอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้)
    "Who split the ink?" "Suwit did."
    "Who can answer that question?" "Mali can."
    "Who(m) did you see?" "I saw Pim"     
    Whom = ใคร (ทำหน้าที่เป็นกรรม ส่วนใหญ่จะใช้ Who แทนได้ ยกเว้นเมื่อมี preposition นำหน้า)
    To whom did you give the letter?
    Who(m) did you give the letter to?
    From whom did you get this book?
    What = อะไร แทนสิ่งของ ทั้งเอกพจน์,พหูพจน์ เป็นทั้งประธานและกรรม
    What is his address?
    What are those strange objects?
    What are you doing? I'm cleaning the car.
    Which = สิ่งไหน, อันไหน แทนทั้งคน, สัตว์,สิ่งของ ทั้งเอกพจน์ พหูพจน์ เป็นทั้งประธานและกรรม
    Which of the boys can't do this exercise?
    (เด็กคนไหนที่ทำการบ้านไม่ได้)
    Which will you have, tea or coffee?
    Whose = ของใคร
    Whose car is that?
    Whose house did you like?
    Whose book are you reading?
    Where = ที่ไหน?
    Where do you go?
    Where did John study?
    Where is your house?
   When = เมื่อไร?
    When does she come back home?
    When do you get up?
    Why = ทำไม
    Why does she cry?
    Why did't John go to school?
    How = อย่างไร?
    How often   = บ่อยเท่าไร?
    How long    = นานเท่าไร?
    How much  = มากเท่าไร?
    How do you come to school?               By bus.
    How long has she been here?             For two years.
    How many students are there in your class?    Forty. 

 

ข้อมูลจาก หนังสือไวยากรณ์ ของอาจารย์สำราญ คำยิ่ง
Update  18/Jan/2010

8.1 ใช้ตามหลัง verb พิเศษต่อไปนี้
 
say พูด think คิด hope หวัง
believe เชื่อ suppose สมมติ expect คาดหวัง
hear ได้ยิน tell บอก imagine คิด
be afraid เกรง,กลัว        
  "Will George pass his examination?" "I think so."
  George จะผ่านการสอบไหน ฉันคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น (คือผ่าน)
  "Is he very ill?"                      "I'm afraid so."
  เขาป่วยมากหรือ                 ฉันเกรงว่าจะเป็นอย่างนั้น
8.2 ในความหมายปฏิเสธใช้ได้ 2 รูปแบบ คือ
  a. think, believe, suppose, expect, hope, hear และ to be afraid + not
  b. don't  think, believe, suppose, expect + so
     doesn't
  "It's going to rain."               "But I don't think so."
  ฝนกำลังจะตก                     แต่ฉันไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
  "Will he come late?"                 "I hope not."
  เขาจะมาสายไหม?                ฉันหวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้น
8.3 ใช้ตามหลัง Verb to do เมื่อหมายถึง Verb ที่กล่าวถึงแล้วครั้งหนึ่ง
  I told him to come and see me, and he did so.
ฉันบอกเขาให้มาพบฉันและเขาก็ทำอย่างนั้น (คือ help them)
if you want me to help them, I will do so.
ถ้าคุณต้องการให้ฉันช่วยเขา ฉันก็จะทำอย่างนั้น (คือ help them)
8.4 ใช้ so + กริยาช่วย + ประธาน มีความหมายว่า "ด้วย" (also)
My husband likes cooking and so do I.
สามีของฉันชอบทำกับข้าว ฉันก็ชอบด้วย
Pichai is working hard and so is Pairote.
พิชัยทำงานหนัก และไพโรจน์ก็ทำด้วย

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :