จำนวนผู้ชม : 1231 คน


วิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ (Printer)

 

1. ควรใช้กระดาษตามขนาดที่กำหนดเท่านั้น

2. ไม่ควรใช้กระดาษหลายชนิดในถาดเดียวกัน

3. อย่าใช้กระดาษที่มีรอยฉีกขาด

4. ไม่ควรเพิ่มกระดาษใหม่เข้าไปในถาดขณะที่ยังมีกระดาษอยู่เต็มถาด

5. ทำความสะอาดเครื่องด้วยผ้าแห้ง  สะอาด  ปัดฝุ่นละออง

    ออกจากเครื่อง

 

Tip :  

  เครื่องอิงค์เจ็ต  เมื่อไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน  อาจทำให้หมึกแห้ง 

เกิดการอุดตันที่หัวฉีดจึงควรอ่านคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์และ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด