จำนวนผู้ชม : 1287 คน


อาณาจักรอยุธยา

หมวดหมู่: ประเทศไทย

อาณาจักรอยุธยา เป็นอาณาจักรโบราณอีกอาณาจักรของชนชาติไทย โดยเริ่มมีการก่อตั้งอาณาจักรเมื่อปี พ.ศ.1893 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง และล่มสลายเมื่อปี พ.ศ.2310 โดยการโจมตีของพม่าในรัชสมัยของสมเด็จพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ หรือ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงรวบรวมผู้คนกู้เอกราชและตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแทน

อาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมากในอดีต ปกครองโดยกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจำนวนมาก ทั้งจีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น เปอร์เซีย รวมทั้งชาติตะวันตก เช่น โปรตุเกส สเปน ฮอแลนด์ และฝรั่งเศส เป็นต้น มีการขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาล ด้านเหนือจรดมณฑลยูนนานและมณฑลชานซีของจีน ด้านใต้จรดคาบสมุทรมลายู ด้านตะวันออกจรดประเทศเวียดนามและด้านตะวันตกจรดรัฐฉานของประเทศพม่า

อาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ คาดกันว่ามีประชากรราว 1 ล้านคน โดยมีเมืองหลวงหรือราชธานีอยู่ที่จังหวัดอยุธยา (บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์นั่นเอง)

ภาพวาดอาณาจักรอยุธยาในอดีต

อยุธยาถึงแม้จะเป็นอาณาจักรใหญ่ แต่ก็ยังถูกรุกรานและโจมตีจากพม่าจนเสียกรุง 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ.2112 สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (เสด็จตาในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ได้รับการกู้เอกราชโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในอีก 15 ปีต่อมา ต่อจากนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังได้ทรงทำยุทธหัตถีชนะเมงจีสวา ซึ่งเป็นอุปราชของพม่า อีกทั้งยังทรงโจมตีหัวเมืองต่างๆของพม่าอีกหลายเมือง จนพม่าไม่กล้ารุกรานอยุธยาอีกเลยเป็นเวลาถึง 150 ปี ส่วนการเสียกรุงครั้งที่ 2 นั้นเกิดในสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ หรือ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ในปี พ.ศ.2310 ซึ่งเป็นช่วงที่อาณาจักรอยุธยาเกิดการแย่งชิงอนาจและราชสมบัติกันจนอ่อนแอมาก แต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนมาในเวลาเพียง 6 เดือน รวมระยะเวลาทั้งหมดของอาณาจักรอยุธยา 417 ปี

อาณาจักรอยุธยาปกครองโดยราชวงศ์ต่างๆจำนวน 5 ราชวงศ์ คือ
1. ราชวงศ์อู่ทอง มีกษัตริย์ 3 พระองค์
2. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ มีกษัตริย์ 13 พระองค์
3. ราชวงศ์สุโขทัย (หรือราชวงศ์พระร่วง) มีกษัตริย์ 7 พระองค์
4. ราชวงศ์ปราสาททอง มีกษัตริย์ 4 พระองค์
5. ราชวงศ์บ้านพลูหลวง มีกษัตริย์ 6 พระองค์

พระมหากษัตริย์ของอาณาจักรอยุธยา
อยุธยาเป็นราชธานีของไทยอยู่ทั้งสิ้น 417 ปี โดยมีพระมหากษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ ดังนี้
1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ระยะเวลาครองราชย์ 19 ปี
2. สมเด็จพระราเมศวร ระยะเวลาครองราชย์ 8 ปี
3. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) ระยะเวลาครองราชย์ 18 ปี
4. สมเด็จพระเจ้าทองลัน ระยะเวลาครองราชย์ 7 วัน
5. สมเด็จพระรามราชาธิราช ระยะเวลาครองราชย์ 14 ปี
6. สมเด็จพระอินทราชา ระยะเวลาครองราชย์ 16 ปี
7. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (สมเด็จเจ้าสามพระยา) ระยะเวลาครองราชย์ 24 ปี
8. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ระยะเวลาครองราชย์ 40 ปี
9. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 ระยะเวลาครองราชย์ 3 ปี
10. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ระยะเวลาครองราชย์ 38 ปี
11. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 ระยะเวลาครองราชย์ 4 ปี
12. พระรัษฎาธิราช ระยะเวลาครองราชย์ 5 เดือน
13. สมเด็จพระไชยราชาธิราช ระยะเวลาครองราชย์ 12 ปี
14. พระยอดฟ้า ระยะเวลาครองราชย์ 2 ปี
15. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ระยะเวลาครองราชย์ 20 ปี
16. สมเด็จพระมหินทราธิราช ระยะเวลาครองราชย์ 1 ปี
17. สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ระยะเวลาครองราชย์ 21 ปี
18. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระยะเวลาครองราชย์ 15 ปี
19. สมเด็จพระเอกาทศรถ ระยะเวลาครองราชย์ 5 ปี
20. พระศรีเสาวภาคย์ ระยะเวลาครองราชย์ 1 ปี
21. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ระยะเวลาครองราชย์ 17 ปี
22. สมเด็จพระเชษฐาธิราช ระยะเวลาครองราชย์ 2 ปี
23. พระอาทิตยวงศ์ ระยะเวลาครองราชย์ 36 วัน
24. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ระยะเวลาครองราชย์ 26 ปี
25. สมเด็จเจ้าฟ้าไชย ระยะเวลาครองราชย์ 1 ปี
26. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา ระยะเวลาครองราชย์ 3 เดือน
27. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระยะเวลาครองราชย์ 32 ปี
28. สมเด็จพระเพทราชา ระยะเวลาครองราชย์ 15 ปี
29. สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) ระยะเวลาครองราชย์ 6 ปี
30. สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 ระยะเวลาครองราชย์ 24 ปี
31. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ระยะเวลาครองราชย์ 26 ปี
32. สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ระยะเวลาครองราชย์ 2 เดือน
33. สมเด็จพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) ระยะเวลาครองราชย์ 9 ปี

ภายหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้เอกราชได้แล้ว ปรากฏว่าราชธานีกรุงศรีอยุธยาเกิดความเสียหายมากจนยากต่อการบูรณะ จึงได้ย้ายราชธานีจากอยุธยามายังกรุงธนบุรี ซึ่งมีชัยภูมิที่ดีกว่าและได้ตั้งเป็นอาณาจักรใหม่คือาณาจักรธนบุรี