วทำไมต้องเป็น 2100MHz ล่ะ? หากสังเกตจะพบว่า ตอนนี้มีผู้ใช้บริการที่ร้องเรียนปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :