รูปเรขาคณิต

ประกอบด้วย

จุด รังสี ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง มุม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี

 

 

 

 

 

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :