จำนวนผู้ชม : 1240 คน


ความหมายของไวรัส

 

ไวรัส (Virus)

        คือ  โปรแกรมที่บุกรุกเข้ามาในคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับ

ความยินยอมจากผู้ใช้  ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีการทำงาน

ที่ผิดปกติ  เช่น  ทำให้เครื่องทำงานช้าลง  ข้อมูลถูกทำลาย 

หรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์  และไวรัสยังสามารถ

ระบาดไปยังเครื่องอื่นได้

 

 

 

Tip

      อย่าสับสน !  ระหว่างคอมพิวเตอร์ไวรัส  กับไวรัสที่เป็น

เชื้อโรค  คอมพิวเตอร์ไวรัสนั้นเป็นแต่ชื่อเรียกสำหรับโปรแกรม

ชนิดหนึ่งที่มีพฤติกรรมคล้าย ๆ กับไวรัสที่เป็นเชื้อโรคที่สามารถ

แพร่เชื้อได้  และมักทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู่แต่

ต่างกันตรงที่ว่า  คอมพิวเตอร์ไวรัสเป็นเพียงโปรแกรมเท่านั้น

ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต