จำนวนผู้ชม : 1247 คน


แบบทดสอบหลังเรียน (PRE-TEST  /  POST-TEST)  หน่วยที่ 1

 ชื่อ ______________________ ________________ เลขที่________ ชั้น ป.3/____

จงกลม ล้อมรอบตัวอักษร ก, ข, ค หรือ ง ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด

1.   12,051  อ่านว่าอย่างไร

           ก. หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบหนึ่ง

           ข. หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบเอ็ด

           ค. หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหนึ่ง

           ง. หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด

2    47,603  เขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไร

           ก. ๔๗,๓๐๖

           ข. ๔๗,๓๓๓

           ค. ๔๗,๖๐๓

           ง. ๗๔,๖๐๓

3.   ข้อใดมีค่ามากกว่า 76,300

           ก. 59,481                    

           ข. 63,800

           ค. 75,380                    

           ง. 80,511

4   43,671 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าใด

          ก. 40,000           

          ข. 4,000

          ค. 400           

           ง. 40

5     ข้อใดมีค่าน้อยกว่า 50,769

          ก. 86,951              

          ข. 65,430

          ค. 52,103              

           ง. 43,677

6    20,000 + 500 + 30 + 8 มีค่าเท่ากับข้อใด

           ก. 20,538               

           ข. 25,335

           ค. 25,308                

            ง. 25,380

7    51,602  เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร

           ก. 50,000 + 1,000 + 600 + 20

           ข. 50,000 + 1,000 + 600 + 2

           ค. 50,000 + 100 + 60 + 2

           ง. 50,000 + 1,000 + 60 + 2

8    43,182 ____  45,128    ควรเติมเครื่องหมายใดลงใน___

            ก. >               

            ข. <

             ค. =                

             ง. < หรือ > ก็ได้

9     125   150   175   200    เป็นการนับเพิ่มทีละเท่าใด

           ก. ทีละ 3             

           ข. ทีละ 4

           ค. ทีละ 25           

          ง. ทีละ 50

10    1,252   1,202   1,152   1,102     เป็นการนับลดทีละเท่าใด

          ก. ทีละ 4              

          ข. ทีละ 5

          ค. ทีละ 25            

          ง. ทีละ 50