จำนวนผู้ชม : 1242 คน


 ความคิดรวบยอด 

          การคูณ เป็นการบวกจำนวนที่เท่ากันหลายๆ จำนวน ในการแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับการคูณ เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล นักเรียนควรปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนของการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอน คือ

          1.  อ่านแล้วทำความเข้าใจโจทย์

          2.  วางแผนและกำหนดวิธีแก้ปัญหา

          3.  ลงมือแก้ปัญหาตามวิธีที่วางไว้

          4.  มองย้อนกลับเพื่อตรวจคำตอบ

ตัวอย่าง  มะนาว ราคาผลละ 7 บาท แม่ซ้ือมะนาว  12 ผล แม่ต้องจ่ายเงินเท่าไร

วิธีคิด   มะนาว 1 ผล ราคา 7 บาท จะต้องนำ 7 บวกกัน12 ครั้ง

คือ 7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7  = 84 บาท

หรือ   นำ  7 x 12 = 84   เป็นต้น