จำนวนผู้ชม : 1277 คน


กีฬาตะกร้อลอดห่วง

 ประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อลอดบ่วง

         ศิลปะการสาธิตและการเล่นตะกร้อลอดบ่วง เป็นของ ไทยอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัย ที่ประชา ชนคนใดทำผิดกฏหมาย จะถูกทำโทษโดย การจับยัดใส่ลูกตะกร้อที่มีขนาดใหญ่มาก และให้ช้างเตะไทยเราจึงดัดแปลงโดยการ ศึกษาจากการเตะของช้างและนำท่าเตะแต่ ละท่ามาประยุกต์เป็นท่าเตะตะกร้อแต่ละท่า ในปัจจุบันต่อมาคนไทยเชื้อสายจีน คือ นายยิ้ม สี หน หัวหน้าทีมวัดสิบ เป็นผู้จัดตั้งกีฬา ไทยที่เรียกว่า"ตะกร้อลอดบ่วง" การทำตะกร้อนั้นจะอาศัยฝีมือของชาว .ลำลูกกา .ปทุมธานี ช่วยกันสานลูก ตะกร้อ จะทำจากหวายกาหลงและหวายตะคำ ซึ่ง เดิมชาวพม่าเห็นคนไทยในสมัยตอนที่อยุธยา เสียกรุงครั้งสุดท้าย ชาวพม่าได้เห็นคนไทย ใช้ไม้ไผ่ทำลูกตะกร้อ พม่าจึงเกิดความคิด ที่จะนำหวายมาสานประดิษฐ์เป็นตะกร้อบ้าง พม่า จึงเลียนแบบไทยโดยบังเอิญ ลูกตะกร้อเดิมเรียกว่า ตะกร้า เพราะมีลักษณะคล้ายตะกร้าและมีตาเป็นรูป เหลี่ยม และภายหลังคนไทยก็ประยุกต์จากหวาย มาเป็นพลาสติกในปัจจุบัน

 

ลักษณะของห่วงและลูกตะกร้อ


ลูกตะกร้อที่ใช้มี ๓ ขนาด

                                                           


 
๑.ขนาด ๑๖๐ กรัม ใช้สาน ๘ เส้น

๒. ใช้แข่งเซปัคตะกร้อ ขนาด ๑๘๐ กรัม ใช้สาน ๘ เส้น

๓. ใช้แข่งตะกร้อลอดบ่วง ขนาด ๑๙๐ - ๒๐๐ กรัม

 

ขนาดของห่วง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ นิ้ว นำเหล็ก มางอเป็นวงกลม วง ผูกติดกันและ ใช้เชือกสานเป็นตาข่าย ในสมัยก่อนจะเรียก ว่า            "ห่วงลาว" ความกว้างของห่วงจะไม่ เท่ากัน คือ

ห่วงที่ ๑ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว

ห่วงที่ ๒ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว

ห่วงที่ ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว

ห่วงลาวจะนำมาผูกติดกันเป็นเส้นตรง โดยมีตาข่ายอยู่ด้านในโดยวัดความสูง ของก้นห่วงอันสุดท้ายจากพื้น เมตร และ มีการนำดอกไม้ประดิษฐ์มาประดับเพื่อให้เกิด ความสวยงาม
แต่ละท่าของตะกร้อจะมีคะแนนต่างกัน
๑. ลูกหน้าเท้า (ลูกแปร) ๓ คะแนน

๒. ลูกหลังเท้า ๑๕ คะแนน

๓. ลูกเข่า ๖ คะแนน

๔. ลูกศีรษะ ๑๐ คะแนน

๕. ลูกไหล่ ๑๒ คะแนน

๖. ลูกข้าง ๖ คะแนน

๗. ลูกบ่วงมือ ๑๒ คะแนน

๘. ลูกแข้ง ๖ คะแนน

๙. ลูกตัดไขว้ ๒๕ คะแนน

๑๐. ลูกไขว้หน้า ๒๕ คะแนน

๑๑. ลูกขึ้นม้าธรรมดา ๘ คะแนน

๑๒. ลูกขึ้นม้าบ่วงมือ ๑๕ คะแนน

๑๓. ลูกพับเพียบธรรมดา ๘ คะแนน

๑๔. ลูกพับเพียบบ่วงมือ ๑๕ คะแนน

๑๕. ลูกไขว่เข่า ๒๐ คะแนน

๑๖. ลูกตบไขว้ ๑๕ คะแนน

๑๗. ลูกไขว้ส้น ๒๐ คะแนน

๑๘. ลูกไขว้ส้นบ่วงมือ ๒๕ คะแนน

๑๙. ลูกศอกหลัง ๑๐ คะแนน

๒๐. ลูกข้างหลังธรรมดา ๑๕ คะแนน

๒๑. ลูกข้างหลังบ่วง ๒๐ คะแนน

๒๒. ลูกตบหลัง ๒๐ คะแนน

๒๓. ลูกตบหลังบ่วง ๒๕ คะแนน

๒๔. ลูกส้นหลังตรง ๓๐ คะแนน

๒๕. ลูกส้นหลังบ่วง ๓๕ คะแนน

๒๖. ลูกพับหลังบ่วง ๔๐ คะแนน เป็นลูกที่คะแนนสูงสุด
 

 

 

 

 

สาธิตท่าพื้นฐานการเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วง