จำนวนผู้ชม : 1195 คน


 

ขั้นตอน
กิจกรรมของนักเรียน
1. การเลือกเรื่อง/ประเด็นปัญหา 1. สำรวจความสนใจของตนเอง โดย
          1.1 สังเกตและศึกษาข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือชุมชน เพื่อศึกษาว่ามีเรื่องใดเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะศึกษา
          1.2 ติดตามข่าว เหตุการณ์สำคัญๆ และสำรวจตนเองว่าสนใจที่จะศึกษาเรื่องใดเป็นพิเศษ
          1.3 คิดเรื่องโยงจากเรื่องที่เรียนปกติว่ามีเรื่องใด ที่ต้องการจะศึกษาต่อเนื่อง
          1.4 ร่วมคิดความเชื่อมโยงเรื่องจาก Web
2. เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะศึกษาเรื่องใด พยายามค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาเพิ่มเติม
2. การกำหนดจุดประสงค์ 1. คิดทบทวน ไตร่ตรอง หาเหตุผลประกอบการตัดสินใจว่า "ต้องการอะไรจากการกระทำโครงงานครั้งนี้"
2. เขียนสิ่งที่ตนเองต้องการ
3. พูดคุยกับเพื่อเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น
3. การคาดคะเนคำตอบ (เฉพาะบางโครงงานที่สามารถตั้งสมมุติฐานได้) เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากขั้นที่1-2 โดยเฉพาะโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นนักเรียน
          1. พูด คุยกับเพื่อเพื่อกำหนดคำตอบล่วงหน้า ซึ่งอาจมีหลายคำตอบ
          2. เลือกคำตอบที่คาดเดาว่าเหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับเรื่อง ปัญหา ประเด็น และจุดประสงค์
          3. เขียนสิ่งที่คาดเดาไว้เพื่อรอการพิสูจน์
4.การกำหนดวิธีการศึกษา 1. คิดต่อเนื่องขั้นตอนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี) ว่าจะศึกษาเรื่องนั้นได้อย่างไร โดย
          1.1 ถามตัวเองว่ามีวิธีใดบ้างที่จะศึกษาเรื่องนั้นๆได้
          1.2 เลือกวิธีการที่เหมาะสมและสามารถทำได้ในข้อจำกัดที่มีอยู่
          1.3 กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการศึกษา และระยะเวลา หรือ
          1.3.1 ศึกษาแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง
          1.3.2 กำหนดวิธีการที่จะศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ
          1.3.3 กำหนดระยะเวลา
          1.3.4 กำหนดวิธีการนำเสนอผลงาน
2. นำเอาข้อมูลที่คิดตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-4 มาเรียบเรียงจัดทำเค้าโครงของโครงงาน
5. การลงมือปฏิบัติ 1. ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
2. บันทึกข้อมูลทุกขั้นตอน
3. ปรึกษาหารือกับเพื่อนหรือครูเป็นระยะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. ร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติตามโครงงาน
6. การรายงานผล 1. ศึกษาวิธีการนำเสนอที่หลากหลาย
2. เลือกวิธีการที่เหมาะสม
3. เตรียมการนำเสนอผล ที่ได้จากการทำโครงงานในหัวข้อ
          3.1 กระบวนการศึกษา
          3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา
ขั้นตอน
กิจกรรมของนักเรียน
1. การเลือกเรื่อง/ประเด็นปัญหา 1. สำรวจความสนใจของตนเอง โดย
          1.1 สังเกตและศึกษาข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือชุมชน เพื่อศึกษาว่ามีเรื่องใดเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะศึกษา
          1.2 ติดตามข่าว เหตุการณ์สำคัญๆ และสำรวจตนเองว่าสนใจที่จะศึกษาเรื่องใดเป็นพิเศษ
          1.3 คิดเรื่องโยงจากเรื่องที่เรียนปกติว่ามีเรื่องใด ที่ต้องการจะศึกษาต่อเนื่อง
          1.4 ร่วมคิดความเชื่อมโยงเรื่องจาก Web
2. เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะศึกษาเรื่องใด พยายามค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาเพิ่มเติม
2. การกำหนดจุดประสงค์ 1. คิดทบทวน ไตร่ตรอง หาเหตุผลประกอบการตัดสินใจว่า "ต้องการอะไรจากการกระทำโครงงานครั้งนี้"
2. เขียนสิ่งที่ตนเองต้องการ
3. พูดคุยกับเพื่อเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น
3. การคาดคะเนคำตอบ (เฉพาะบางโครงงานที่สามารถตั้งสมมุติฐานได้) เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากขั้นที่1-2 โดยเฉพาะโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นนักเรียน
          1. พูด คุยกับเพื่อเพื่อกำหนดคำตอบล่วงหน้า ซึ่งอาจมีหลายคำตอบ
          2. เลือกคำตอบที่คาดเดาว่าเหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับเรื่อง ปัญหา ประเด็น และจุดประสงค์
          3. เขียนสิ่งที่คาดเดาไว้เพื่อรอการพิสูจน์
4.การกำหนดวิธีการศึกษา 1. คิดต่อเนื่องขั้นตอนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี) ว่าจะศึกษาเรื่องนั้นได้อย่างไร โดย
          1.1 ถามตัวเองว่ามีวิธีใดบ้างที่จะศึกษาเรื่องนั้นๆได้
          1.2 เลือกวิธีการที่เหมาะสมและสามารถทำได้ในข้อจำกัดที่มีอยู่
          1.3 กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการศึกษา และระยะเวลา หรือ
          1.3.1 ศึกษาแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง
          1.3.2 กำหนดวิธีการที่จะศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ
          1.3.3 กำหนดระยะเวลา
          1.3.4 กำหนดวิธีการนำเสนอผลงาน
2. นำเอาข้อมูลที่คิดตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-4 มาเรียบเรียงจัดทำเค้าโครงของโครงงาน
5. การลงมือปฏิบัติ 1. ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
2. บันทึกข้อมูลทุกขั้นตอน
3. ปรึกษาหารือกับเพื่อนหรือครูเป็นระยะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. ร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติตามโครงงาน
6. การรายงานผล 1. ศึกษาวิธีการนำเสนอที่หลากหลาย
2. เลือกวิธีการที่เหมาะสม
3. เตรียมการนำเสนอผล ที่ได้จากการทำโครงงานในหัวข้อ
          3.1 กระบวนการศึกษา
          3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา
ขั้นตอน
กิจกรรมของนักเรียน
1. การเลือกเรื่อง/ประเด็นปัญหา 1. สำรวจความสนใจของตนเอง โดย
          1.1 สังเกตและศึกษาข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือชุมชน เพื่อศึกษาว่ามีเรื่องใดเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะศึกษา
          1.2 ติดตามข่าว เหตุการณ์สำคัญๆ และสำรวจตนเองว่าสนใจที่จะศึกษาเรื่องใดเป็นพิเศษ
          1.3 คิดเรื่องโยงจากเรื่องที่เรียนปกติว่ามีเรื่องใด ที่ต้องการจะศึกษาต่อเนื่อง
          1.4 ร่วมคิดความเชื่อมโยงเรื่องจาก Web
2. เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะศึกษาเรื่องใด พยายามค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาเพิ่มเติม
2. การกำหนดจุดประสงค์ 1. คิดทบทวน ไตร่ตรอง หาเหตุผลประกอบการตัดสินใจว่า "ต้องการอะไรจากการกระทำโครงงานครั้งนี้"
2. เขียนสิ่งที่ตนเองต้องการ
3. พูดคุยกับเพื่อเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น
3. การคาดคะเนคำตอบ (เฉพาะบางโครงงานที่สามารถตั้งสมมุติฐานได้) เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากขั้นที่1-2 โดยเฉพาะโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นนักเรียน
          1. พูด คุยกับเพื่อเพื่อกำหนดคำตอบล่วงหน้า ซึ่งอาจมีหลายคำตอบ
          2. เลือกคำตอบที่คาดเดาว่าเหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับเรื่อง ปัญหา ประเด็น และจุดประสงค์
          3. เขียนสิ่งที่คาดเดาไว้เพื่อรอการพิสูจน์
4.การกำหนดวิธีการศึกษา 1. คิดต่อเนื่องขั้นตอนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี) ว่าจะศึกษาเรื่องนั้นได้อย่างไร โดย
          1.1 ถามตัวเองว่ามีวิธีใดบ้างที่จะศึกษาเรื่องนั้นๆได้
          1.2 เลือกวิธีการที่เหมาะสมและสามารถทำได้ในข้อจำกัดที่มีอยู่
          1.3 กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการศึกษา และระยะเวลา หรือ
          1.3.1 ศึกษาแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง
          1.3.2 กำหนดวิธีการที่จะศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ
          1.3.3 กำหนดระยะเวลา
          1.3.4 กำหนดวิธีการนำเสนอผลงาน
2. นำเอาข้อมูลที่คิดตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-4 มาเรียบเรียงจัดทำเค้าโครงของโครงงาน
5. การลงมือปฏิบัติ 1. ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
2. บันทึกข้อมูลทุกขั้นตอน
3. ปรึกษาหารือกับเพื่อนหรือครูเป็นระยะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. ร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติตามโครงงาน
6. การรายงานผล 1. ศึกษาวิธีการนำเสนอที่หลากหลาย
2. เลือกวิธีการที่เหมาะสม
3. เตรียมการนำเสนอผล ที่ได้จากการทำโครงงานในหัวข้อ
          3.1 กระบวนการศึกษา
          3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา
ขั้นตอน
กิจกรรมของนักเรียน
1. การเลือกเรื่อง/ประเด็นปัญหา 1. สำรวจความสนใจของตนเอง โดย
          1.1 สังเกตและศึกษาข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือชุมชน เพื่อศึกษาว่ามีเรื่องใดเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะศึกษา
          1.2 ติดตามข่าว เหตุการณ์สำคัญๆ และสำรวจตนเองว่าสนใจที่จะศึกษาเรื่องใดเป็นพิเศษ
          1.3 คิดเรื่องโยงจากเรื่องที่เรียนปกติว่ามีเรื่องใด ที่ต้องการจะศึกษาต่อเนื่อง
          1.4 ร่วมคิดความเชื่อมโยงเรื่องจาก Web
2. เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะศึกษาเรื่องใด พยายามค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาเพิ่มเติม
2. การกำหนดจุดประสงค์ 1. คิดทบทวน ไตร่ตรอง หาเหตุผลประกอบการตัดสินใจว่า "ต้องการอะไรจากการกระทำโครงงานครั้งนี้"
2. เขียนสิ่งที่ตนเองต้องการ
3. พูดคุยกับเพื่อเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น
3. การคาดคะเนคำตอบ (เฉพาะบางโครงงานที่สามารถตั้งสมมุติฐานได้) เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากขั้นที่1-2 โดยเฉพาะโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นนักเรียน
          1. พูด คุยกับเพื่อเพื่อกำหนดคำตอบล่วงหน้า ซึ่งอาจมีหลายคำตอบ
          2. เลือกคำตอบที่คาดเดาว่าเหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับเรื่อง ปัญหา ประเด็น และจุดประสงค์
          3. เขียนสิ่งที่คาดเดาไว้เพื่อรอการพิสูจน์
4.การกำหนดวิธีการศึกษา 1. คิดต่อเนื่องขั้นตอนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี) ว่าจะศึกษาเรื่องนั้นได้อย่างไร โดย
          1.1 ถามตัวเองว่ามีวิธีใดบ้างที่จะศึกษาเรื่องนั้นๆได้
          1.2 เลือกวิธีการที่เหมาะสมและสามารถทำได้ในข้อจำกัดที่มีอยู่
          1.3 กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการศึกษา และระยะเวลา หรือ
          1.3.1 ศึกษาแหล่งความรู้ที่เกี่ยวข้อง
          1.3.2 กำหนดวิธีการที่จะศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ
          1.3.3 กำหนดระยะเวลา
          1.3.4 กำหนดวิธีการนำเสนอผลงาน
2. นำเอาข้อมูลที่คิดตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-4 มาเรียบเรียงจัดทำเค้าโครงของโครงงาน
5. การลงมือปฏิบัติ 1. ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
2. บันทึกข้อมูลทุกขั้นตอน
3. ปรึกษาหารือกับเพื่อนหรือครูเป็นระยะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. ร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติตามโครงงาน
6. การรายงานผล 1. ศึกษาวิธีการนำเสนอที่หลากหลาย
2. เลือกวิธีการที่เหมาะสม
3. เตรียมการนำเสนอผล ที่ได้จากการทำโครงงานในหัวข้อ
          3.1 กระบวนการศึกษา
          3.2 ผลที่ได้จากการศึกษา