จำนวนผู้ชม : 1246 คน


โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
ความหมายของโจทย์ปัญหา คือ ข้อความ เหตุการณ์จากกิจกรรมที่ดำเนินชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องกับจำนวน ซึ่งมีความเกี่ยวพันที่หลากหลายที่นักเรียนจะต้องแยกแยะหรือวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าต้องใช้ตัวดำเนินการชนิดใดทางกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาโจทย์
หลักการของการแก้โจทย์ปัญหา
1. อ่านโจทย์ หลายๆ ครั้งจนข้าใจ
2. วิเคราะห์ (แยกแยะ)ให้ได้ว่า
   2.1 โจทย์บอกอะไรมา(โจทย์กำหนดอะไร)
   2.2 ข้อความในโจทย์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร
   2.3 โจทย์ต้องการทราบอะไร (โจทย์ถามอะไร)
   2.4 จะใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ด้วยเครื่องหมายอะไร โดยการประมวลจากข้อ 2.2 กับข้อ 2.3 เข้าด้วยกัน คำที่มีความหมายเป็นการบวก(เครื่องหมาย "+") เช่น เพิ่มขึ้น  รวมกัน ทั้งหมด กับอีก ได้มาอีก เติม ฯลฯ คำที่มีความหมายเป็นการลบ (เครื่องหมาย "-") เช่น หักออก คงเหลือ หาย มากกว่า น้อยกว่า ต่างกัน ฯ
3. สังเคราะห์ (สรุปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร)
4. แสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบเอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบ