จำนวนผู้ชม : 1266 คน


 

คุณค่าคุณค่าและความสำคัญของดนตรีไทย

    ดนตรีเป็นงานศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้น   โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอดออกมาเป็นลีลา   ทำนอง   อารมณ์ของเพลงดำเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง   ดนตรีนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ในการปรุงแต่งชีวิตให้มีความสุข ผ่อนคลายความโศกเศร้า  เป็นสื่อเสริมแต่งให้กิจกรรมทางประเพณีและพิธีกรรมที่มนุษย์ประกอบขึ้นนั้นเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น                 ในสังคมและวัฒนธรรมไทย   ดนตรีไทยเป็นงานศิลปะที่บ่งบอกให้รู้ถึงความเป็นชาติ   คุณค่าของดนตรีไทยพิจารณาได้จากบทเพลงที่นักประพันธ์เพลงประพันธ์ขึ้น   มีท่วงทำนองตามโครงสร้างของระบบเสียง   มีเนื้อร้องที่แต่งด้วยร้อยกรองอย่างสละสลวย   มีนักดนตรีทำหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงโดยใช้ระเบียบวิธีบรรเลงเครื่องดนตรีซึ่งมีลักษณะหลากหลาย   มีวิธีการขับร้องที่กลมกลืนกันและมีเครื่องดนตรีซึ่งมีรูปแบบเฉพาะ   สวยงาม   ได้สัดส่วน
                ดนตรีไทยมีความสำคัญและมีความหมายต่อบุคคลในการพัฒนาคุณภาพจิตใจ   เป็นสื่อกลางของกิจกรรมทางประเพณี  ศาสนา   ศิลปะการแสดง   และเป็นสื่อทางสังคมที่ช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชาติ   สร้างพลังทางสังคม   รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆของประเทศด้วย   เช่น   สถาบันทางการเมือง   การปกครอง   การทหาร   เป็นต้น
                ดนตรีไทย   เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ได้สร้างสรรค์ทั้งรูปแบบของบทเพลง   เครื่องดนตรี   วิธีบรรเลง   วิธีขับร้อง   และการนำมาใช้ในโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสม   นอกจากดนตรีไทยจะมีความสำคัญในด้านการปรุงแต่งอารมณ์   ความรู้สึก   การประกอบกิจกรรมตามความเชื่อและพิธีกรรม   โดยการเข้าไปปรุงแต่งให้งานหรือพิธีกรรมนั้นเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้ว   ดนตรีไทยยังมีคุณค่าต่อพัฒนาการของร่างกายและจิตใจด้วย
                ในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคกลาง   วงปี่พาทย์แบบต่างๆ  เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรม   มีวงเครื่องสาย   วงมโหรี   เป็นเครื่องบันเทิงเริงใจ   ภาคเหนือมีวงดนตรีพื้นบ้านล้านนา   ภาคอีสานมีวงดนตรีพื้นบ้านอีสานหลายลักษณะ   และภาคใต้มีวงดนตรีพื้นบ้าน   ทำหน้าที่บรรเลงในงานพิธีกรรม   และประกอบการแสดง
                ซึ่งลักษณะเช่นนี้   มีส่วนทำให้คนไทยเกิดความรู้สึกรักมรดกวัฒนธรรมดนตรี   เกิดความตระหนักรู้   และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน

http://krutri.samroiwit.ac.th/studentwrok/HoMe%20PAge.html

http://krutri.samroiwit.ac.th/studentwrok/HoMe%20PAge.html