จำนวนผู้ชม : 1176 คน


 

สื่อสารสองทาง...เสริมสร้างสติปัญญาลูกน้อย

view 1,815

 

 

     เด็กจะมีพัฒนาการด้านสติปัญญามากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักคือ พันธุกรรมและสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดู 

Image 21.jpg        อย่างไรก็ตาม พันธุกรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่หากลูกมีสภาพแวดล้อมที่ดีและได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการได้รับโภชนาการที่ดี ก็สามารถมีระดับสติปัญญาที่สูงได้เช่นกัน ซึ่งเรื่องนี้มีผลการวิจัยรองรับชัดเจนแล้วว่า การส่งเสริมพัฒนาการโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ตามวัยของเด็กตั้งแต่เล็กๆ สามารถเพิ่มระดับไอคิวลูกได้ถึง 20-30 คะแนน ในทางตรงข้าม แม้พ่อแม่ฉลาดแต่ลูกถูกเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ขาดการปฏิสัมพันธ์กับลูก ก็จะส่งผลให้สมองไม่พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีผลต่อระดับไอคิวได้เช่นกัน

     การสื่อสารแบบสองทางกับลูก ที่ควรทำให้เป็นปกติในครอบครัว เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเสริมสร้างระดับสติปัญญาให้ลูกได้ เพราะนอกจากจะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้นแล้ว  การพูดคุย ยิ้ม สบตากับลูกบ่อยๆ จะช่วยเรื่องทักษะการฟัง การเล่นเสียง ใช้โทนเสียงที่หลากหลายและพูดคำที่มีความหมาย การที่ลูกได้สบตา มองหน้า มองปากจะช่วยให้ลูกพูดได้ชัด และเรียนรู้ภาษาท่าทางได้มากขึ้น และเมื่อลูกเริ่มพูดได้เป็นคำเดี่ยวๆ ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันเติมต่อคำให้ยาวขึ้น

     หากคุณพ่อคุณแม่ได้เอาใจใส่ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะช่วยให้สมองของลูกน้อยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นั่นเพราะพัฒนาการทางภาษามีความสัมพันธ์กับระดับสติปัญญา ความฉลาด และแสดงถึงศักยภาพของสมอง เด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาเร็ว ช่างซักถามจะสามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้เร็ว ขณะเดียวกันการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือ พาไปตามแหล่งเรียนรู้นอกบ้าน จะช่วยให้ลูกได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์แปลกใหม่เพิ่มขึ้นด้วย