จำนวนผู้ชม : 1215 คน


สรุปการใช้ Question Tags

 

1.) ข้างหน้าเป็น ประโยคบอกเล่า ,    Tag  (เป็นฏิเสธ) ผู้พูดคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบว่า YES

     ข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ,   TAg (เป็นบอกเล่า)ผ้พูดคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบว่า NO

2.)  คำที่ถือว่าเป็นปฏิเสธ คือ no , not , none , neither , nobody , nothing , few , little , hardly , seldom , scarcely , rarely

3)  ถ้าประโยคส่วนหน้าเป็น Present Simple   ( V1) ,  Tag ใช้ verb to doมาช่วย ( do , does)  ?

       Ex.  You like this book ,  don't you ? 

4.) ถ้าประโยคส่วนหน้าเป็น Past Simple  ( V2)  , Tag ใช้ verb to do  (did) มาช่วย

      Ex.  He ate this food , didn't he ?

5.) ถ้าประโยคส่วนหน้าใช้  is, are , Tag ใช้ isn't / aren't

      Ex. She is a good girl , isn't she ?

6.) ถ้าประโยคใช้ am , Tag ใช้ aren't I ?

      Ex. I'm late , aren't I ?

7.) ถ้าประโยคใช้ has, have + V3 , ใช้ hasn't / haven't  ? ( เพราะ has หรือ Have เป็น Verb แท้ ) 

      Ex. She has turned on the light , hasn't she ?

8.) ถ้าประโยคส่วนหน้า ใช้  let's+ V1 , Tag ใช้ shall we?

      Ex. Let's go shopping , shall we ?

9.) ถ้าประโยคส่วนหน้าใช้ Let + obj + V1 , Tag ใช้ will you / won't you ?

      Ex. Let me go out , will you/ won't you ?

10.) ถ้าประโยคใช้ there is / there are , Tag ใช้ isn't there /aren't there ?

       Ex. There is a ship, isn't there ?

11.) ถ้าประโยคใช้ This is  / That is , Tag ใช้ isn't  it ?

        Ex. This is a Thai girl , isn't it ?

12.) ถ้าประโยคตอนหน้าใช้ These are / those are , Tag ใช้ aren't they ?

        Ex.  These are books , aren't they ?

13.)  ถ้าประโยคส่วนหน้าใช้ Everybody , everyone , someone , somebody , Tag ใช้ they ?

        Ex. Somebody borrowed your pen , didn't they ?

14.) ถ้าประโยคส่วนหน้าใช้ everything ,something ,   Tag ใช้ isn't it ?

        Ex. Everything is good , isn't it ?

15.) ถ้าเป็นประโยคอุทาน (What a ............, Tag ดูที่ประธานของประโยค  

        Ex. What a lovely day , isn't it ? 

16.)  Don't + V1..... ,Tag ใช้ will you?

       Ex. Don't make any noise, will you ?

*** ถ้าเป็นประโยคคำสั่ง, ขออนุญาต,  Tag ใช้will you หรือwon't you?

        ประโยค คำสั่ง(มักขึ้นต้นด้วย V1) เช่น Read this book , will you?

        ประโยคขออนุญาต ใช้รูป( Let +obj + V1) เช่น Let me see it , will you ?

*** ถ้าเป็นประโยคชักชวน ( Let's + V1) ,  Tag ใช้ shall we ? เช่น Let's go eating , shall we ?

*** need , dare ถ้าเป็น verb แท้ ใช้ verb to do มาช่วยในTag 

       เช่น She dared to speak Japanese , didn't she ?