จำนวนผู้ชม : 1253 คน


คำสั่ง 

ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน  เรื่อง  วันลอยกระทง

ตกแต่งชิ้นงาน

 

โดยพิมพ์  ข้อความต่อไปนี้ลงในชิ้นงาน

  • ด.ช. ....................  เลขที่ ......  ชั้น .........
  • ด.ญ. ....................  เลขที่ ......  ชั้น .........

บันทึกชื่องาน

  • บันทึกลงใน 
    • Drive : E
    • Floder ประจำห้องเรียน  เช่น  Floder 

                  101 

                102              

                103

                104

                201

                202

                203

                204

                205 

 

  • ชื่องานที่บันทึก   คือ

         เลขที่........   วันลอยกระทง   ด.ช. ....................

         เลขที่........  วันลอยกระทง  ด.ญ. ....................

 

ตัวอย่างการสร้างผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

 

  • ชั้น ประถมศึกษาปีที่  1

 

ป. 1 / 1

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ชั้น ประถมศึกษาปีที่  2