จำนวนผู้ชม : 1424 คน


บทที่2 อิทธิพลต่างๆที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต‎
ตัวชี้วัด (พ 2.1 ม.4-6/1 ) วิเคราะห์อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต
สาระการเรียนรู้
1. อิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต
2. อิทธิพลของเพื่อนที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต
3. อิทธิพลของสังคมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต
4. อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต
5. พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศและการดำเนินชีวิตของผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

อิทธิพลจากครอบครัว

        ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกที่อบรมทางด้านจิตใจและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพให้แก่เด็ก ครอบครัวจึงมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นด้วย

อิทธิพลจากเพื่อน

        การคบเพื่อนมีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตของวัยรุ่นเพราะเพื่อนจะมีอิทธิพลในเรื่องความคิดความ เชื่อตลอดจนให้คำปรึกษา หรือแนะนำในเรื่องต่างๆรวม ทั้งพฤติกรรมทางเพศ  และอาจชักจูงไปในทางที่ดีและไม่ดีได้

อิทธิพลจากสังคม   

        สถานภาพทางสังคม สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนทำให้คนในสังคมแตกต่างกัน กลุ่มที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และกลุ่มได้รับผลกระทบจากจากวิกฤติทางเศรษฐกิจทำให้มีสถานภาพทางสังคมเปลี่ยนไป

อิทธิพลจากสื่อมวลชน
          สื่อมวลชน สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อกระแสแนวคิดและทิศทางความเคลื่อนไหวในสังคม กลุ่มที่ตามยุคสมัยจนเกินไปและนำความทันสมัยในทางที่ผิดโดยการเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ อาจทำให้เกิดพฤติกรรมผิดๆ

อิทธิพลจากวัฒนธรรม
          วัฒนธรรม วัฒนธรรมต่างๆ ทั้งวัฒนธรรมที่ดีและไม่ดี มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขึ้น

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศและการดำเนินชีวิตของผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

     พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนั้นมีหลายประเภทและหลายรูปแบบเช่นชายชอบเป็นหญิง  หญิงชอบเป็นชาย  พวกผู้ชายชอบอวดอวัยวะเพศ  พวกผู้ชายชอบพูดลามกทางโทรศัพท์กับผู้อื่น พวกผู้ชายที่ชอบแอบดูหรือที่เรียกว่าพวกถ้ำมอง พวกผู้ชายที่ชอบสะสมชุดชั้นในผู้หญิงเป็นต้น

         จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมักเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง พวกเขาสามารถอยู่ในสังคมได้เหมือนคนปกติ แต่การดำเนินชีวิตของเขาอาจแตกต่างจากคนปกติไปบ้างเช่น พวกที่กายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงอาจมีการแต่งหน้า แต่งตัวเป็นหญิง และดำเนินชีวิตคล้ายๆผู้หยิงก็มีให้เห็นอยู่มากมายในสังคมยุคปัจจุบันพวกผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศพวกอื่นๆอาจก็ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้

 

นักเรียน จดบันทึกและทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ลงในสุด  สุขศึกษา ส่งครูด้วยน่ะครับ