จำนวนผู้ชม : 1230 คน


คำสั่ง  : 

    ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานแผ่นพับ  ตกแต่งชิ้นงาน

เรื่อง เทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา 

 

 

โดยพิมพ์ :

หัวข้อ   เทิดไท้องค์ราชันย์  

 

  • แบ่งหน้ากระดาษแนวนอน  2  คอลัมน์

 

  • ปรับหน้ากระดาษระยะขอบแคบ

 

  • ปรับหน้าเอกสารขนาด 70 %

 

  • เลือก   Word  Art  อักษรศิลป์ที่นักเรียนต้องการ

 

  • ปริ้นสกรีน  (Print  Screen) งานเทิดไท้องค์ราชันย์ 

 

  • เลือกรูปมาตกแต่ง  2 - 3  รูป

 

 

บันทึกชื่องาน

  • บันทึกลงใน 

Drive : E

 

Floder ประจำห้องเรียน  เช่น 

                     301  

                     302 

                     303

 

 

  • ชื่องานที่บันทึก   คือ

 

เลขที่........  การปริ้นสกรีน  ด.ช. ....................

 

เลขที่........  การปริ้นสกรีน  ด.ญ. ....................

 

วิธีการปริ้นสกรีน  (Print  Screen)

 

1. เปิดไฟล์งานที่ต้องการปริ้นสกรีน

2. กดปุ่ม Print  Screen  Sys Rq  ที่คีบอร์ด

3. เปิดโปรแกรม Paint ขึ้นมา 2 ส่วน

     -  ส่วนแรก  กดวางงานที่เราเลือก Print  Screen 

    -  เลือกพื้นที่ที่ต้องการ Copy

     -  ส่วนที่ 2  กดวาง รูปที่ Copy ไว้

     -  Save  File  งานเป็นนามสกุล  .jpg 

โดย  Save  ไว้ใน  Floder ประจำห้องเรียน  เช่น 

                     301  

                     302 

                     303

 

 

 

 

ตัวอย่างการสร้างชิ้นงาน