จำนวนผู้ชม : 1246 คน


จำนวนนับจำนวนนับ คือ  จำนวนที่นับสิ่งของต่างๆ  เช่น  1,  2,  3,.....

จำนวนนับแบ่งออกเป็น  2  ประเภทคือ

1. จำนวนคู่  คือ  จำนวนที่หารด้วย  2  ลงตัว  เช่น  2,  4,  6,.........

2. จำนวนคี่  คือ  จำนวนที่หารด้วย  2  ไม่ลงตัว  เช่น  1,  3,  5,.....ข้อควรรู้

•0 เป็นจำนวนคู่
•จำนวนคู่±จำนวนคู่ =  จำนวนคู่
•จำนวนคี่±จำนวนคี่ =  จำนวนคู่
•จำนวนคู่×จำนวนคู่หรือจำนวนคี่ = จำนวนคู่
•จำนวนคึ่×จำนวนคี่ = จำนวนคี่