จำนวนผู้ชม : 1276 คน


สวัสดีครับ  +__+

ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่า  ...ยินดีต้อนรับกลับสู่โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม...

 

นายชาญณรงค์   ตันกูล

รายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์  3  )

รหัสวิชา  ง 13101 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

 

คำชี้แจง :  ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐาน ( แบบทดสอบก่อนเรียน ) มีจำนวนข้อสอบ 10 ข้อ

              ให้นักเีรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

 

OK....  งั้นเรามาเริ่มทำข้อสอบกันเลยครับบบบบบ...